سخنان جذاب و پند آموز ارد بزرگ - برترین ها

سخنان جذاب و پند آموز ارد بزرگ - برترین ها,1. آه و بردباری، ریشه هر دیوزاد و بدخویی را از بین خواهد برد. ***ارد بزرگ*** 2. آن كه در بیراهه قدم بر می دارد، آرمان و هدف خویش را گم كرده است.

جملات کوتاه و زیبا و جذاب ارد بزرگ

جملات پند آموز ارد بزرگ

1. آه و بردباری، ریشه هر دیوزاد و بدخویی را از بین خواهد برد.

***ارد بزرگ***


2. آن كه در بیراهه قدم بر می دارد، آرمان و هدف خویش را گم كرده است.

***ارد بزرگ***


3. درون ما با تمام جزئیات از نگاه تیزبین اهل خرد پنهان نیست.

***ارد بزرگ***


4. ریش سفید، داراترین به اندیشه است نه به زر.

***ارد بزرگ***


5. كلید رازهای بزرگ در ژرفای كمی نیست.

***ارد بزرگ***


6. درون ما از نگاه تیزبین خردمندان پنهان نیست.

***ارد بزرگ***


7. در هر سرنوشتی، راز و اندیشه ای نهفته است.

***ارد بزرگ***


8. كسی كه كردار شایسته را زیر پا می گذارد، توانایی این را نمی یابد كه قدم بر نخستین پله پیروزی بگذارد.

***ارد بزرگ***


9. عشق همچون توفان سرزمین غبار گرفته، وجود را پاك می كند و [ در پی آن ] انگیزه رشد و باروری روزافزون می گردد.

***ارد بزرگ***


10. زاد روز ما با تاری نادیدنی به هزاران زاد روز دیگر گره خورده است. مرگ هم زاد روزی است همانند زاده شدن كه بدرودی به جهانی دیگر است... .

***ارد بزرگ***


11. با فریب شاید بتوان چیزی بدست آورد، اما در نهایت همان دستاورد مایه تباهی خواهد بود.

***ارد بزرگ***


12. اهل بازار بر این باور اشتباهند كه فرهنگ را هم می توان با زمان بندی دگرگون ساخت!

***ارد بزرگ***


13. افراد پلیدی هستند كه با زمان سنجی مناسب از نگرانی های همگانی بهره می برند و خود را یك شبه ناجی مردم معرفی می كنند.

***ارد بزرگ***


14. همیشه آن كه با شما هم آوا می شود و سخن شما را تكرار می كند نمی تواند هم فكر شما نیز باشد.

***ارد بزرگ***


15. چه بسیار آدمیان نادانی كه مهربانی شایستگان را بر نمی تابند. آنها در نهایت یا به بردگی تیزدندانان گرفتار آیند و یا چهره زشت تنهایی را آشكارا ببینند.

***ارد بزرگ***


16. نگاه مردان كهن ایستا نیست؛ آنها دورانهای آینده را نیز به خوبی می بینند.

***ارد بزرگ***


17. رسانه تنها می تواند پژواك ندای مردم باشد، نه اینكه به مردم بگوید شما چه بگویید كه خوشایند ما باشد.

***ارد بزرگ***


18. اهل سیاست پاسخگو هستند! البته تنها به پرسشهایی كه دوست دارند!!!.

***ارد بزرگ***


19. هیچ رخدادی از اندیشه ما پاك نخواهد شد؛ چه زشت و چه زیبا. تنها گذر زمان است كه آنها را كمرنگ می كند.

***ارد بزرگ***


20. رسیدن به راستی و درستی چندان سخت و پیچیده نیست؛ كافی است كمی به خوی كودكی برگردیم.

***ارد بزرگ***


21. جریان های آلوده به مرداب خواهند رسید؛ [ از این رو ] سخن گفتن از آنها زندگی مان را تباه می سازد.

***ارد بزرگ***


22. آرمان ما نباید موجب نابودی دیگران شود. آرمانی ارزشمند است كه بهروزی ما و دیگران را در پی داشته باشد.

***ارد بزرگ***


23. ناراستی هایمان را بپذیریم؛ چرا كه بهانه آوردن، سنگینی آنها را دو چندان می كند.

***ارد بزرگ***


24. اندیشه همه گیر مردمی همیشگی نیست، زیرا همواره دستخوش دگرگونی به دست جوانان پس از خود است. ورود جوانان به تدریج آرمانهای نو پدید می آورد و اگر آرمان گذشتگان نتواند خود را بازسازی كند ناگریز نابود می شود.

***ارد بزرگ***


25. میهن دوستی، دسته و گروه نمی خواهد! این خواستی همه گیر است؛ كه اگر جز این باشد باید در شگفت بود.

***ارد بزرگ***


26. ابله ترین آدمیان كسانی هستند كه با مسخره كردن شایستگان شاد می شوند.

***ارد بزرگ***


27. آدمیانی اندك، تنها به هدف می اندیشند! و بسیار كسان كه هدفشان جز خانه نشین كردن همان گروه و دسته ی كوچك نیست.

***ارد بزرگ***


28. پیشرفت، تنها در سایه ی آمادگی همیشگی ما به دست می آید.

***ارد بزرگ***


29. بزرگترین اشتباه و چاله ی زندگی یك [ فرد ] زیاده خواه در آن است كه پیش از كسب آمادگی لازم، پشت میز مدیریت بنشیند.

***ارد بزرگ***


30. پادشاهی كه مردمش از او فروتر بنشینند در فزونی و برتری نیست؛ او در ته چاه كبر و خودبینی فرو افتاده است.

***ارد بزرگ***


31. دوستی تنها برآیند نیاز ما نیست؛ از خودگذشتگی، نخستین پایه دوستی است.

***ارد بزرگ***


32. ستایشگران میهن، زنان و مردان آزاده اند.

***ارد بزرگ***


33. اندیشمندان را شاید بتوان نادیده گرفت و یا به زور خفه نمود، اما تاریخ، گواه هزاران سال فریاد رسای آنان بوده و هست.

***ارد بزرگ***


34. هیچ گاه از راستی و درستی خویش آزرده مباش؛ چون همیشه در انتهای هر داستان تو برنده هستی!

***ارد بزرگ***


35. نخستین گام در راه پیروزی، آموختن ادب و نكو داشت دیگران است.

***ارد بزرگ***


36. اسطوره ها زاینده اند! آنها همواره برای فرزندان سرزمین خویش امید به ارمغان می آورند.

***ارد بزرگ***


37. مردانی كه بیشتر از حقوق و هنجار زنها پشتیبانی می كنند، خود بیشتر از دیگران به نهاد زن می تازند.

***ارد بزرگ***


38. در هر سرنوشتی، رازی مهم فرو نهفته است.

***ارد بزرگ***


39. سرود هستی آهنگی ملایم و كشیده دارد.

***ارد بزرگ***


40. خودآختگی قابلیتی است كه بسیاری ندارند.

***ارد بزرگ***


41. در زمان نكوهش هنگامه ی باران، به بهره اش نیز بیاندیش.

***ارد بزرگ***


42. روان مردگان و زندگان در یك ظرف در حال چرخش اند.

***ارد بزرگ***


43. در كنارمان دلبر هست و اگر نیست، در سفر رسیدن به اویم؛ پس تنهایی وجود ندارد.

***ارد بزرگ***


44. تنها آرمانهای بزرگ است كه به ما بینشی فرا دنیوی می دهد.

***ارد بزرگ***


45. گذشتن از سختی های پیش رو، چندان سخت تر از آن چه پشت سر گذاشته ایم نخواهد بود.

***ارد بزرگ***


46. جهان همواره در حال دگرگونی و رشد است؛ نباید این پویندگی را زشت دانست، باید همراه بود و سهمی از این رشد را بر عهده داشت.

***ارد بزرگ***


47. امروز به شمار نویسندگان، وب نوشت های اینترنت، بنگاه سخن پراكنی و خبرگزاری ایجاد شده است. پنهان سازی خبری در جهان امروز بسیار خنده آور و كودكانه است.

***ارد بزرگ***


48. ناراستی ها پیشاپیش رو به مرگ و نیستی اند، مگر آنكه ما آنها را در اندیشه و روان خویش زنده نگاه داریم.

***ارد بزرگ***


49. واژه ها سرشار از پندارها است؛ ارزش آنها همپای زندگی است.

***ارد بزرگ***


50. انتخاب امروز ما، برآیند اندیشه ها و راه بسیار درازی است كه تاكنون از آن گذشته ایم. این انتخاب می تواند سیمای جدیدی را از ما به نمایش بگذارد.

***ارد بزرگ***


51. وقتی ناگهان رخداد مهمی از درون دستگاه اداری كشور به رسانه ها كشیده می شود، نكته بسیار مهمتری از دید رسانه ها پنهان می ماند.

***ارد بزرگ***


52. آنگاه كه زایش راهی نو را در درون خویش احساس كردی، پای در راهی خواهی گذارد كه پیش تر برای رسیدن بدان بسیار تلاش كرده ای.

***ارد بزرگ***


53. گاهی آدمها تا جایی به هم نزدیك می شوند كه دیگر یكدیگر را نمی بینند! شاید دوری بتواند دوباره موجب شناخت درست آنها از یكدیگر شود.

***ارد بزرگ***


54. زندگی، میدان ادامه ی راه اشتباه نیست؛ هر گاه پی به ناراستی راه خود بردیم باید به ریشه و بن پاكی خویش باز گردیم، نه آنكه با اشتباهی دیگر آن را ادامه دهیم كه برآیند آن، از دست دادن همه عمر است.

***ارد بزرگ***


55. به آرزوهای خود ایمان بیاورید و به گونه ای به آنها بیندیشید كه گویی به زودی رخ می دهند.

***ارد بزرگ***


56. كسی كه آدم پیش رویش را آن گونه كه هست نمی بیند، خیلی زود به مرز جدایی می رسد.

***ارد بزرگ***


57. با گفتن واژه هایی همانند نمی توانم! و یا نمی شود! هر روز پس تر می روید.

***ارد بزرگ***


58. تواناترین افراد در بیشتر زمانها خود را ناتوان می یابند.

***ارد بزرگ***


59. انسانها را آنگونه كه هستند بخواهیم نه آنگونه كه می خواهیم.

***ارد بزرگ***


60. اندیشه و انگاره ی بیمار، آینده را تیره و تار می بیند.

***ارد بزرگ***


61. تنها راه ماندگاری هر مراوده ی دوستانه ای، درك درست حقایق شخص مقابل است.

***ارد بزرگ***


62. اگر هدف زندگی روشن باشد، دهها راه بن بست نیز نمی تواند ما را از پیش رفتن به سوی آن باز دارد.

***ارد بزرگ***


63. آنچه رخ داده را باید پذیرفت، اما آنچه روی نداده را می توان به میل خویش ساخت.

 

***ارد بزرگ***

64. خویش را خوار نكنیم و ارزشمندش بداریم؛ بدین گونه است كه در برابر یاوه گویان می ایستیم و پاسخ شان را می دهیم.

 

***ارد بزرگ***

65. آن كه مدام از كمبودها و ناراستی های زندگی خویش سخن می گوید، دوست خوبی برای تو نخواهد بود.

 

***ارد بزرگ***

66. خیال پردازی كه عملگرا هم باشد می تواند سرچشمه ی دگرگونی های بسیار گردد.

 

***ارد بزرگ***

67. با كسی گفتگو كن كه رسیدن به خرد و آگاهی، اندیشه ی اوست نه خویشتن خویش.

 

***ارد بزرگ***

68. زمانی می توانید كسی را از راهی بازدارید كه ابتدا هدفش را دگرگون ساخته باشید. تا كسی هدفش دگرگون نگردد شما راه به جایی نخواهید برد.

***ارد بزرگ***


69. آتش خشم را با آب سكوت خاموش كن.

***ارد بزرگ***


70. قوم بی نیا و مرد كهن، به هزار آیین اهریمنی اداره می شود.

***ارد بزرگ***


71. نگاه زمینیان، تهی از انوار آسمانیان است.

***ارد بزرگ***


72. اگر نتوانیم به خاندان خویش آرایشی سامان یافته دهیم، همیشه در خانه ایی بی حصار زندگی می كنیم.

***ارد بزرگ***


73. در برف، سپیدی آشكار است. آیا تن به آن می دهی؟ بسیاری با نمایی سپید، در ژرفنای [ وجود ] خود نیستی را پرورش داده اند.

 

***ارد بزرگ***

74. ریش سفیدان، زنجیر ارتباط نسلها هستند و قوم بدون ریش سفید، گذشته ای كمرنگ دارد و آیین های به جای مانده به هزار گونه تفسیر می شود.

***ارد بزرگ***


75. سفر، نای روان است برای اندیشه و آرمان بزرگ.

***ارد بزرگ***


76. برای مقدس شمردن، بیداری و آگاهی لازم است.

***ارد بزرگ***


77. تلاش های سیاسی برای جوانان، مردابی مرگبار است.

***ارد بزرگ***


78. نرمش و سازگاری با گیتی، ما را از هر كمین دلهره آوری نجات خواهد بخشید.

***ارد بزرگ***


79. پشتیبانی از داشته دیگران، پشتیبانی از داشته خود ماست.

***ارد بزرگ***


80. اهل خرد، پیشتاز روزگار خویش اند.

***ارد بزرگ***


81. نادانی و پستی یك نفر در گذشته نمی تواند میدان انتقام از خاندان او باشد.

***ارد بزرگ***


82. خودخواه، تجربه سخت تنهایی را پیش رو دارد.

***ارد بزرگ***


83. با بردباری همه چیز در چنگ توست.

***ارد بزرگ***


84. بزرگترین نابكاری آن است كه بپنداریم برای آنكه برترین باشیم باید دست به ویرانگری چهره دیگران بزنیم.

***ارد بزرگ***


85. برای ربودن دلهای آدمیان باید بر هم پیشی بگیریم و این زیباترین مسابقه زندگی است.

***ارد بزرگ***


86. موشكافی در شكست، پیشرفت در پی خواهد داشت.

***ارد بزرگ***


87. برای كامیابی همواره نگاهت به راستی باشد و درستی.

***ارد بزرگ***


88. برای دلهره شبانگاهان، نسیم گرمابخش خرد را همراه كن.

***ارد بزرگ***


89. برای به دست آوردن گنج خموشی، بارگاه دانش خود را بزرگتر ساز.

***ارد بزرگ***


90. برای ماندگاری، پنداری جز پاكی روان نداشته باش.

***ارد بزرگ***


91. برای گردش دو روزه، توشه ای سه روزه همراه ببر و اگر توان رسیدن به خواسته زندگی ات را دو هزار گام می دانی، خود را آماده پیمودن سه هزار گام بنما، چرا كه شتاب در هنگام رهسپاری نباید كم شود.

***ارد بزرگ***


92. برای آنكه به پایین پرتاب نشوی، دست گیر آدمیان شو.

***ارد بزرگ***


93. برای آنكه پرواز كنی، پیكر خویش را به حال خود رها مكن.

***ارد بزرگ***


94. پیش نیاز رسیدن به دلیری و بی باكی، یافتن آرمان و خواسته ای روشن است.

***ارد بزرگ***


95. پیران دنیا دیده، سدی برای گفتگو برپا نمی كنند.

***ارد بزرگ***


96. پرسش روشن شاگرد از پاسخ استاد ارزشمندتر است.

***ارد بزرگ***


97. پرتگاه می تواند برآورنده روان و یا كشنده تن باشد.

***ارد بزرگ***


98. پشیمانی، اولین گام برای پوزش است.

***ارد بزرگ***


99. كارمندان نابكار بیشتر از دزدان و آشوبگران به كشور آسیب می رسانند.

***ارد بزرگ***


100. جایگاه ارزیابی و نقد شما بر كاركرد دیگران می تواند شروع نخستین گام شما برای سازندگی باشد.

***ارد بزرگ***


101. نیكی برآیند خرد است در دل و روان آدمی.

***ارد بزرگ***


102. از سفر كرده، ارزش سرزمین مادری را بپرس.

***ارد بزرگ***


103. آب و هوا بر جهان بینی، پبوندهای مردمی و اندیشه ما تاثیرگذار است.

***ارد بزرگ***


104. هر قدر به دیگران احترام بگذاریم، به ما احترام خواهند گذاشت.

***ارد بزرگ***


105. مستمند كسی است كه دشواری و سختی ندیده باشد.

***ارد بزرگ***


106. در هستی، جنبش حشرات هم چهار چوبی دارد.

***ارد بزرگ***

 

107. انسانهای ماندگار به چیزی جز آرمان نمی اندیشند.

***ارد بزرگ***


108. دل به همدلی خوش است نه به شكستن.

***ارد بزرگ***


109. هنرمندان و خردمندان قهرمانان ناب روزگارند.

***ارد بزرگ***


110. هر آرزویی بدون پژوهش و تلاش، سترون (عقیم) باقی می ماند.

***ارد بزرگ***


111. آزادی، دادن باج به مردم نیست! چرا كه مال و داشته آنها است.

***ارد بزرگ***


مطالب مرتبط با سخنان جذاب و پند آموز ارد بزرگ - برترین ها