جملات کوتاه و حکیمانه ی ماهاتما گاندی

جملات کوتاه و حکیمانه ی ماهاتما گاندی,رهبر صلح طلب سیاسی و معنوی هندی ها ماهاتما گاندی 1. ضعیف هیچگاه نمی تواند ببخشد (چون قدرت تنبیه ندارد) بخشش برای موجود قوی است (تا در عین قدرت تنبیه یا انتقام

جملات کوتاه و حکیمانه ی ماهاتما گاندی

جملات کوتاه و حکیمانه ی ماهاتما گاندی
رهبر صلح طلب سیاسی و معنوی هندی ها ماهاتما گاندی
1. ضعیف هیچگاه نمی تواند ببخشد (چون قدرت تنبیه ندارد) بخشش برای موجود قوی است (تا در عین قدرت تنبیه یا انتقام ببخشد).
***جملات کوتاه و حکیمانه ی ماهاتما گاندی***

2. برای یتیم، بی خانمان یا انسانی كه جانش را از دست داده چه فرقی می كند كه این وحشیگری های دیوانه وار با نام استبداد انجام گیرد یا تحت لوای نامهایی توخالی مانند دموكراسی و آزادی باشد.
***جملات کوتاه و حکیمانه ی ماهاتما گاندی***

3. ما به زودی بنیاد اخلاق را از دست می دهیم. ما از مذهب دست كشیده ایم. هیچ چیز مانند مذهب نمی تواند بر اخلاق چیره شود. به عنوان مثال یك فرد مذهبی نمی تواند خائن، ظالمیا هرزه باشد. و تمایل دارد در راه خدا قدم بردارد.
***جملات کوتاه و حکیمانه ی ماهاتما گاندی***

4. ارزش زندگی بیش از آن است كه به سرعت از آن گذر كنیم.
***جملات کوتاه و حکیمانه ی ماهاتما گاندی***

5. تغییری را كه آرزو داریم در دیگران ببینیم ابتدا باید در خود ایجاد كنیم.
***جملات کوتاه و حکیمانه ی ماهاتما گاندی***

6. بهترین راه پیدا كردن خود در این است كه خود را وقف خدمت به دیگران بكنید.
***جملات کوتاه و حکیمانه ی ماهاتما گاندی***

7. هر گاه انگیزه شخصی مورد تردید واقع شود همه اعمال او لكه دار می شود.
***جملات کوتاه و حکیمانه ی ماهاتما گاندی***

8. تنها ستمگری كه در این دنیا می توانم بپذیرم سكوت است.
***جملات کوتاه و حکیمانه ی ماهاتما گاندی***

9. اخلاق واقعی در دنبال کردن راه دیگران نیست بلکه در این است که راه حقیقی و درست رابرای خویش پیدا کنیم و بدون بیم و باک آن را دنبال کنیم.
***جملات کوتاه و حکیمانه ی ماهاتما گاندی***

10. ممکن است من شخصی حقیر و ناچیز باشم اما وقتی که حقیقت بوسیله من سخن می گوید شکست ناپذیر هستم.
***جملات کوتاه و حکیمانه ی ماهاتما گاندی***

11. من از امتیازها و انحصارها نفرت دارم. هرچه نتواند با توده های مردم تقسیم شود برایم گناه آلود و حرام است.
***جملات کوتاه و حکیمانه ی ماهاتما گاندی***

12. هیچوقت نمی‌توانید با مشت گره‌ کرده دست کسی را به گرمی بفشارید.
***جملات کوتاه و حکیمانه ی ماهاتما گاندی***

13. پیروزی آن نیست که هرگز زمین نخوری، آنست که بعداز هر زمین خوردنی برخیزی.
***جملات کوتاه و حکیمانه ی ماهاتما گاندی***

14. لیاقت انسان‌ها کیفیت زندگى را تعیین می‌کند، نه آرزوهایشان.
***جملات کوتاه و حکیمانه ی ماهاتما گاندی***

15. این مرزها را هرگزخداوند به وجود نیاورده است.
***جملات کوتاه و حکیمانه ی ماهاتما گاندی***

16. کتابها در بهترین صورت خود می توانند فقط وسیله کمک باشند و اغلب هم موجب مزاحمت می شوند.
***جملات کوتاه و حکیمانه ی ماهاتما گاندی***

17. در جهان، روشنایی هایی وجود دارد كه در عمیق ترین ظلمات نهانند.
***جملات کوتاه و حکیمانه ی ماهاتما گاندی***

18. از هر چیزی تازه اش را انتخاب كنید، ولی از دوست كهنه اش را.
***جملات کوتاه و حکیمانه ی ماهاتما گاندی***

19. شاید ثمره كلام دلنشینی را كه امروز به زبان می آورید، فردا بچشید.
***جملات کوتاه و حکیمانه ی ماهاتما گاندی***

20. باطن و سیرت مردم را در هنگام بدبختی آنها می توان شناخت.
***جملات کوتاه و حکیمانه ی ماهاتما گاندی***

21. آنچنان زندگی كن كه گویی فردا خواهی مرد و آنچنان بیاموز كه گویی تا ابد زنده خواهی ماند.
***جملات کوتاه و حکیمانه ی ماهاتما گاندی***

22. شاد كردن قلبی با عمل، بهتر از هزاران سر است كه به نیایش خم شده باشد.
***جملات کوتاه و حکیمانه ی ماهاتما گاندی***

مطالب مرتبط با جملات کوتاه و حکیمانه ی ماهاتما گاندی