جملات و سخنان جرج واشنگتن

جملات و سخنان جرج واشنگتن,رهبران انقلاب آمریکا و نخستین رئیس جمهور آمریکا جرج واشنگتن 1. وقتی نهال آزادی ریشه گرفت، به سرعت رشد و نمو می كند. ***جملات و سخنان جرج واشنگتن**

جملات و سخنان جرج واشنگتن

سخنان کوتاه از جرج واشنگتن

رهبران انقلاب آمریکا و نخستین رئیس جمهور آمریکا جرج واشنگتن
1. وقتی نهال آزادی ریشه گرفت، به سرعت رشد و نمو می كند.
***جملات و سخنان جرج واشنگتن***

2. كسانی كه حاضر نیستند برای آزادی بهایی بپردازند، لیاقت آزادی را ندارند.
***جملات و سخنان جرج واشنگتن***

3. نسبت به همه مهربان و صمیمی باش و به یاد داشته باش كه جامه نو به انسان شخصیت نمی دهد، بلكه مانند پر مرغان زیباست كه آنها را می پوشاند و به آنها زیبایی می دهد.
***جملات و سخنان جرج واشنگتن***

4. نهال دوستی حقیقی آهسته رشد می كند.
***جملات و سخنان جرج واشنگتن***

5. آماده شدن برای جنگ یعنی نگهداری صلح.
***جملات و سخنان جرج واشنگتن***

6. وجدان مانند آینه است كه نه چاپلوسی می كند و نه تحقیر می نماید.
***جملات و سخنان جرج واشنگتن***

7. از قمار دوری كن؛ زیرا قمار بازی كار شیطان، كودك حرص و آز، برادر بی عدالتی و بالاخره پدر فرومایگی است.
***جملات و سخنان جرج واشنگتن***

8. محبت حقیقی شبیه گیاهی است كه آهسته رشد می كند و مادام كه در برابر مشكلات و سختیها پایداری نكند، سزاوار اینكه آن را محبت حقیقی بخوانند، نخواهد بود.
***جملات و سخنان جرج واشنگتن***

9. در وظیفه خود ایستادگی كردن و خاموش ماندن، بهترین پاسخ به تهمت است.
***جملات و سخنان جرج واشنگتن***

10. نود و نه درصد همه‌ی شكست‌ها از آن كسانی است كه به آوردن عذر و بهانه خو گرفته‌اند.
***جملات و سخنان جرج واشنگتن***

مطالب مرتبط با جملات و سخنان جرج واشنگتن