سخنان بزرگ آیزاک نیوتن

سخنان بزرگ آیزاک نیوتن,. مغز بشر در زمان خود می تواند بهشتی از جهنم و دوزخی از بهشت به وجود بیاورد. 2. تمام ذرات جهان دارای نیروی مرموزی به نام جاذبه هستند كه باعث جذب آنها به یكدیگر

سخنان بزرگ آیزاک نیوتن

آیزاک نیوتن
فیزیکدان، ریاضیدان، ستاره شناس، فیلسوف انگلستان آیزاک نیوتن
***سخنان جذاب و پند آموز آیزاک نیوتن***


1. مغز بشر در زمان خود می تواند بهشتی از جهنم و دوزخی از بهشت به وجود بیاورد.
***سخنان جذاب و پند آموز آیزاک نیوتن***


2. تمام ذرات جهان دارای نیروی مرموزی به نام جاذبه هستند كه باعث جذب آنها به یكدیگر می شود و به طور معمول ذرات هر توده مجذوب مركز آن و توده ذكر شده، خود، مجذوب توده دیگری است.
***سخنان جذاب و پند آموز آیزاک نیوتن***


3. دانش كلی مانند خلیجی است كه من و همكارانم تنها چند دانه ریگ جالب از این پهنای گسترده برداشته ایم.
***سخنان جذاب و پند آموز آیزاک نیوتن***


4. شاید مانند كودكی باشیم كه در كنار دریا با سنگ ریزه و صدفهای زیبا بازی می كند، اما بی خبر از آنیم كه دریایی بس بزرگ و اقیانوسی بیكران در مقابل دیدگانمان وجود دارد كه در اعماق آن اسرار بزرگ و شگفت انگیزی نهفته است.
***سخنان جذاب و پند آموز آیزاک نیوتن***


5. آنچه می دانیم یك قطره است، آنچه نمی دانیم یك اقیانوس.
***سخنان جذاب و پند آموز آیزاک نیوتن***


6. در حیرتم كه وجود ناچیز خودم را در مقابل عظمت آفریدگان و این دنیای بزرگی كه در آن زندگی می كنم، به چه تشبیه كنم.
***سخنان جذاب و پند آموز آیزاک نیوتن***


7. كسی كه فكر نمی كند، به ندرت دم فرو می بندد.
***سخنان جذاب و پند آموز آیزاک نیوتن***


8. حتی حقیرترین موجودات نیز از نعمت های خداوند بی بهره نیستند.
***سخنان جذاب و پند آموز آیزاک نیوتن***


9. تا آنجا كه ممكن است، امروز كارت را خوب انجام بده، باشد كه فردا هم قدمی رو به جلو برداری و كارت را بهتر انجام دهی.
***سخنان جذاب و پند آموز آیزاک نیوتن***


10. من مشهور نشدم مگر به واسطه كار و كوشش و اگر از عملی خسته می شدم، تفریح و رفع خستگی را در اشتغال به كار دیگری جستجو می كردم.
***سخنان جذاب و پند آموز آیزاک نیوتن***


11. من نمی دانم كه جهان مرا چه می داند؟ اما من خود را مانند كودكی می بینم كه در كنار ساحل سرگرم بازی است و گاه و بیگاه با یافتن سنگ ریزه ها و یا گوش ماهیهای زیباتر و صافتر از حد معمول، خوشحال می شود؛ حال آنكه اقیانوس بزرگ حقیقت همچنان كشف نشده پیش رویم گسترده است.
***سخنان جذاب و پند آموز آیزاک نیوتن***


12. هر كنشی، واكنشی برابر دارد.

***سخنان جذاب و پند آموز آیزاک نیوتن***

مطالب مرتبط با سخنان بزرگ آیزاک نیوتن