سخنان جالب نادر شاه افشار

سخنان جالب نادر شاه افشار, جملات قصار نادر شاه افشار - پانزده سخن جذاب نادر شاه افشار - پادشاه بزرگ ایرانی نادر شاه افشار - بانک سخنان نادر شاه افشار - سخنان جالب نادر شاه افشار - جملات

سخنان جالب نادر شاه افشار

سخنان جالب نادر شاه افشار
پادشاه بزرگ ایرانی نادر شاه افشار

1. لحظه پیروزی برای من از آن جهت شیرین است كه پیران، زنان و كودكان كشورم را در آرامش و شادان ببینم.

***سخنان جالب نادر شاه افشار***

2. گاهی سكوتم دشمن را فرسنگها از مرزهای خودش نیز به عقب می نشاند.

***سخنان جالب نادر شاه افشار***

3. كمربند سلطنت، نشان نوكری برای سرزمین من است. نادرها بسیار آمده اند و باز خواهند آمد، اما ایران و ایرانی باید همیشه در بزرگی و سروری باشد؛ این آرزوی تمام عمرم بوده است.

***سخنان جالب نادر شاه افشار***

4. هنگامی كه برخواستم، از ایران ویرانه ای ساخته بودند و از مردم كشورم بردگانی زبون. سپاه من نشان بزرگی و رشادت ایرانیان در طول تاریخ بوده است؛ سپاهی كه تنها به دنبال حفظ كشور و امنیت آن است.

***سخنان جالب نادر شاه افشار***

5. كیست كه نداند مردان بزرگ از درون كاخهای فرو ریخته به قصد انتقام بیرون می آیند؛ انتقام از خراب كننده. ندایی در درونم می گفت : برخیز، ایران تو را فراخوانده است و برخواستم.

***سخنان جالب نادر شاه افشار***

6. میدان جنگ می تواند میدان دوستی نیز باشد؛ اگر نیروهای دو طرف میدان به حقوق خویش بسنده كنند.

***سخنان جالب نادر شاه افشار***

7. از دشمن بزرگ نباید ترسید، اما باید از صوفی منشی جوانان واهمه داشت. جوانی كه از آرمانهای بزرگ فاصله گرفت، نه تنها كمك جامعه نیست، بلكه [ همچون ] باری به دوش هموطنانش است.

***سخنان جالب نادر شاه افشار***

8. اگر جانبازی جوانان ایران نباشد نیروی دهها نادر هم به جایی نخواهد رسید.

***سخنان جالب نادر شاه افشار***

9. شاهنامه ی فردوسی خردمند، راهنمای من در تمام زندگی بوده است.

***سخنان جالب نادر شاه افشار***

10. فتح هند باعث سرافرازی نبود؛ برای من دستگیری متجاوزین و سرسپردگانی مهم بود كه بیست سال كشورم را ویران ساخته و جنایت و غارت را در حد كمال بر مردم سرزمینم روا داشتند. اگر در پی افتخار بودم پادشاهان اروپا را به بردگی می گرفتم كه آن هم از جوانمردی و خوی ایرانی من به دور بود.
***سخنان جالب نادر شاه افشار***

11. هر سربازی كه بر زمین می افتد و روحش به آسمان پر می كشد نادر می میرد و به گور سیاه می رود. نادر به آسمان نمی رود، نادر آسمان را برای سربازانش می خواهد و خود بدبختی و سیاهی را. او همه ی این فشارها را برای به ثمر رساندن ایران بزرگ به جان می خرد؛ پیشرفت و به قدرت رسیدن ایران تنها عاملی است كه فریاد حمله را از گلوی غمگینم به در می آورد و مرا بی پروا به قلب سپاه دشمن می راند...

***سخنان جالب نادر شاه افشار***

12. برای زمینهای كشورم هیچ زمان گفتگو نمی كنم، بلكه آن را با قدرت فرزندان كشورم به دست می آورم.

***سخنان جالب نادر شاه افشار***

13. سكوت شمشیری است كه من همیشه از آن بهره جسته ام.

***سخنان جالب نادر شاه افشار***

14. تمام وجودم را برای سرفرازی میهن بخشیدم، به این امید كه افتخاری ابدی برای كشورم كسب كنم.

***سخنان جالب نادر شاه افشار***

15. خردمندان و دانشمندان سرزمینم؛ آزادی زمینهای كشور با سپاه من و تربیت نسلهای آینده با شما. اگر سخن شما مردم را آگاهی بخشد دیگر نیازی به شمشیر نادرها نخواهد بود.

***سخنان جالب نادر شاه افشار***

مطالب مرتبط با سخنان جالب نادر شاه افشار