سخنان جالب نادر شاه افشار

سخنان جالب نادر شاه افشار, جملات قصار نادر شاه افشار - پانزده سخن جذاب نادر شاه افشار - پادشاه بزرگ ایرانی نادر شاه افشار - بانک سخنان نادر شاه افشار - سخنان جالب نادر شاه افشار - جملات

کسب در آمد با بیتکوین

سخنان جالب نادر شاه افشار

سخنان جالب نادر شاه افشار
پادشاه بزرگ ایرانی نادر شاه افشار

1. لحظه پیروزی برای من از آن جهت شیرین است كه پیران، زنان و كودكان كشورم را در آرامش و شادان ببینم.

***سخنان جالب نادر شاه افشار***

2. گاهی سكوتم دشمن را فرسنگها از مرزهای خودش نیز به عقب می نشاند.

***سخنان جالب نادر شاه افشار***

3. كمربند سلطنت، نشان نوكری برای سرزمین من است. نادرها بسیار آمده اند و باز خواهند آمد، اما ایران و ایرانی باید همیشه در بزرگی و سروری باشد؛ این آرزوی تمام عمرم بوده است.

***سخنان جالب نادر شاه افشار***

4. هنگامی كه برخواستم، از ایران ویرانه ای ساخته بودند و از مردم كشورم بردگانی زبون. سپاه من نشان بزرگی و رشادت ایرانیان در طول تاریخ بوده است؛ سپاهی كه تنها به دنبال حفظ كشور و امنیت آن است.

***سخنان جالب نادر شاه افشار***

5. كیست كه نداند مردان بزرگ از درون كاخهای فرو ریخته به قصد انتقام بیرون می آیند؛ انتقام از خراب كننده. ندایی در درونم می گفت : برخیز، ایران تو را فراخوانده است و برخواستم.

***سخنان جالب نادر شاه افشار***

6. میدان جنگ می تواند میدان دوستی نیز باشد؛ اگر نیروهای دو طرف میدان به حقوق خویش بسنده كنند.

***سخنان جالب نادر شاه افشار***

7. از دشمن بزرگ نباید ترسید، اما باید از صوفی منشی جوانان واهمه داشت. جوانی كه از آرمانهای بزرگ فاصله گرفت، نه تنها كمك جامعه نیست، بلكه [ همچون ] باری به دوش هموطنانش است.

***سخنان جالب نادر شاه افشار***

8. اگر جانبازی جوانان ایران نباشد نیروی دهها نادر هم به جایی نخواهد رسید.

***سخنان جالب نادر شاه افشار***

9. شاهنامه ی فردوسی خردمند، راهنمای من در تمام زندگی بوده است.

***سخنان جالب نادر شاه افشار***

10. فتح هند باعث سرافرازی نبود؛ برای من دستگیری متجاوزین و سرسپردگانی مهم بود كه بیست سال كشورم را ویران ساخته و جنایت و غارت را در حد كمال بر مردم سرزمینم روا داشتند. اگر در پی افتخار بودم پادشاهان اروپا را به بردگی می گرفتم كه آن هم از جوانمردی و خوی ایرانی من به دور بود.
***سخنان جالب نادر شاه افشار***

11. هر سربازی كه بر زمین می افتد و روحش به آسمان پر می كشد نادر می میرد و به گور سیاه می رود. نادر به آسمان نمی رود، نادر آسمان را برای سربازانش می خواهد و خود بدبختی و سیاهی را. او همه ی این فشارها را برای به ثمر رساندن ایران بزرگ به جان می خرد؛ پیشرفت و به قدرت رسیدن ایران تنها عاملی است كه فریاد حمله را از گلوی غمگینم به در می آورد و مرا بی پروا به قلب سپاه دشمن می راند...

***سخنان جالب نادر شاه افشار***

12. برای زمینهای كشورم هیچ زمان گفتگو نمی كنم، بلكه آن را با قدرت فرزندان كشورم به دست می آورم.

***سخنان جالب نادر شاه افشار***

13. سكوت شمشیری است كه من همیشه از آن بهره جسته ام.

***سخنان جالب نادر شاه افشار***

14. تمام وجودم را برای سرفرازی میهن بخشیدم، به این امید كه افتخاری ابدی برای كشورم كسب كنم.

***سخنان جالب نادر شاه افشار***

15. خردمندان و دانشمندان سرزمینم؛ آزادی زمینهای كشور با سپاه من و تربیت نسلهای آینده با شما. اگر سخن شما مردم را آگاهی بخشد دیگر نیازی به شمشیر نادرها نخواهد بود.

***سخنان جالب نادر شاه افشار***

مطالب مرتبط با سخنان جالب نادر شاه افشار