سخنان جذاب و پند آموز ویکتور هوگو

سخنان جذاب و پند آموز ویکتور هوگو,شاعر فرانسوی، داستان نویس، درام نویس و بنیانگذار مکتب رومانتیسم ویکتور هوگو 1. خنده کوتاهترین فاصله بین دو نفر است. ***سخنان جذاب و پند آموز ویکتور هوگو***

سخنان جذاب و پند آموز ویکتور هوگو

سخنان جذاب و پند آموز ویکتور هوگو
شاعر فرانسوی، داستان نویس، درام نویس و بنیانگذار مکتب رومانتیسم ویکتور هوگو

1. خنده کوتاهترین فاصله بین دو نفر است.

***سخنان جذاب و پند آموز ویکتور هوگو***

2. هرگز در میان موجودات مخلوقی که برای کبوتر شدن آفریده شده کرکس نمیشود. این خصلت در میان هیچ یک از مخلوقات نیست جز آدمیان.
***سخنان جذاب و پند آموز ویکتور هوگو***


3. آن هنگام که روحم عاشق جسمم شد و جفت گیری این دو سر گرفت من بار دیگر متولد شدم.
***سخنان جذاب و پند آموز ویکتور هوگو***


4. الماس را جز در قعر زمین نمی توان یافت و حقایق را جز در اعماق فکر نمی توان کشف کرد.
***سخنان جذاب و پند آموز ویکتور هوگو***


5. پیروزی واقعی جان آدمی، فکرکردن است.
***سخنان جذاب و پند آموز ویکتور هوگو***


6. زیبائی که با فضیلت توام نباشد، گل بی عطر وبوئی را ماند.
***سخنان جذاب و پند آموز ویکتور هوگو***


7. هر آموزشگاهی را که باز کنید، در زندانی را بسته اید.
***سخنان جذاب و پند آموز ویکتور هوگو***


8. می گوید دوستت دارم ودیگر هنگامی که برای اولین بار به روی نوزادش لبخند می زند.
***سخنان جذاب و پند آموز ویکتور هوگو***


9. انسان در عالم چون شبح سرگردانی است که در عبور از این راه حیاتی سایه ای از خود به یادگار نمیگذارد.
***سخنان جذاب و پند آموز ویکتور هوگو***


10. من اشخاص زنده را آنانی می دانم که مبارزه می کنند. بی مبارزه زندگی مرگ است.
***سخنان جذاب و پند آموز ویکتور هوگو***


11. خنده حد فاصل میان انسانها را کم می کند.
***سخنان جذاب و پند آموز ویکتور هوگو***


12. نمی دانید تا چه حد اعتماد به نفس باعث اعتماد به هر چیز دیگر می‌شود.
***سخنان جذاب و پند آموز ویکتور هوگو***


13. بدبختی مربی استعداد است.
***سخنان جذاب و پند آموز ویکتور هوگو***


14. کینه و تنفر را به کسانی واگذار کنید که نمی‌توانند دوست بدارند.
***سخنان جذاب و پند آموز ویکتور هوگو***


15. بهترین دوستان من کسانی هستند که پیشانی و ابروهای آنها باز است.
***سخنان جذاب و پند آموز ویکتور هوگو***


16. از کوچکی می‌خواستم بزرگ باشم.
***سخنان جذاب و پند آموز ویکتور هوگو***


17. آنان که نمی‌توانند خود را اداره کنند، ناچار به پیروی از دیگرانند.
***سخنان جذاب و پند آموز ویکتور هوگو***


18. همیشه با زیر دستان خود با مهربانی و دوستی رفتار کنید، زیرا قلب بخشنده و مهربان، بزرگترین سرمایه است.
***سخنان جذاب و پند آموز ویکتور هوگو***


19. ایمان داشته باش که کوچکترین محبت‌ها از ضعیف ترین حافظه‌ها پاک نمی‌شوند.
***سخنان جذاب و پند آموز ویکتور هوگو***


20. هر قدر روح آدمی‌لطیف تر و منش او عالی تر باشد، میزان یاری بیشتر

خواهد بود.
***سخنان جذاب و پند آموز ویکتور هوگو***


21. مردم، توان و نیرو دارند؛ اراده ندارند.
***سخنان جذاب و پند آموز ویکتور هوگو***


22. هیچ عاملی همچون رؤیا آینده ساز نیست؛ آرزوهای امروز حقایق فردایند.
***سخنان جذاب و پند آموز ویکتور هوگو***


23. دانشمند کسی است که بکوشد تا از درد و رنج خود بکاهد.
***سخنان جذاب و پند آموز ویکتور هوگو***


24. یک زن کامل کسی است که بداند چگونه فرمانروایی کند.
***سخنان جذاب و پند آموز ویکتور هوگو***


25. یک پرنده ی کوچک که زیر برگها آواز می‌خواند برای اثبات خدا کافی است.
***سخنان جذاب و پند آموز ویکتور هوگو***


26. هدف هنر امروز، زندگی است نه زیبایی.
***سخنان جذاب و پند آموز ویکتور هوگو***


27. وقتی که کیسه خالی شد، دل پر می‌شود.
***سخنان جذاب و پند آموز ویکتور هوگو***


28. مسافرت به منزله ی هر لحظه مردن و زنده شدن است.
***سخنان جذاب و پند آموز ویکتور هوگو***


29. مرگ مهم نیست، خوشبخت نبودن مهمترین چیزها است.
***سخنان جذاب و پند آموز ویکتور هوگو***


30. مانند پرنده باش که روی شاخه سست و ضعیف لحظه ای می‌نشیند و آواز می‌خواند و احساس می‌کند که شاخه می‌لرزد، اما به آواز خواندن خود ادامه می‌دهد زیرا مطمئن است که بال و پر دارد.
***سخنان جذاب و پند آموز ویکتور هوگو***


31. گسیختن رشته ی علایق فرزندی، غریزه ی برخی از خانواده‌های بینوا است.
***سخنان جذاب و پند آموز ویکتور هوگو***


32. کتاب، جام جهان نما است.
***سخنان جذاب و پند آموز ویکتور هوگو***


33. خشک سالی و بیماری در مقام مقایسه با جنگ، چیزی نیست زیرا خود این دو نیز ناشی از پیامدهای دشوار و ناهنجار جنگ هستند.
***سخنان جذاب و پند آموز ویکتور هوگو***


34. علت اینکه ما از موسیقی خوشمان می‌آید این است که در دنیای رؤیاهای خود فرو می‌رویم. سرشت‌های عالی، موسیقی را دوست می‌دارند، اما بهتر می‌دانند که از آن به عنوان ابزاری برای رسیدن به رؤیاهای خویش استفاده کنند.
***سخنان جذاب و پند آموز ویکتور هوگو***


35. عذاب وجدان، بدتر از مرگ در بیابان سوزان است.
***سخنان جذاب و پند آموز ویکتور هوگو***

 

 

36. صالح ترین فرزندان آنهایی هستند که با اعمال خود باعث افتخار پدر و مادر خود شوند.
***سخنان جذاب و پند آموز ویکتور هوگو***


37. در هر ملت چراغی هست که به همه ی افراد نور می‌دهد و آن، آموزگار است.
***سخنان جذاب و پند آموز ویکتور هوگو***


38. دروغ جلوه ای از شیطان است زیرا شیطان دو نام دارد: یکی شیطان و دیگری دروغ.
***سخنان جذاب و پند آموز ویکتور هوگو***


39. دانشمندان، علماء و بزرگان، هر یک نردبانی برای پیشرفت دارند، اما شاعران و هنرمندان، این مدارج را پروازکنان می‌پیمایند.
***سخنان جذاب و پند آموز ویکتور هوگو***


40. خوشبخت کسی است که به یکی از این دو چیز دسترسی دارد، یا کتاب‌های خوب و یا دوستانی که اهل کتاب باشند.
***سخنان جذاب و پند آموز ویکتور هوگو***


41. خدمت به وطن نیمی‌از وظیفه است و خدمت به انسانیت، نیم دیگر آن.
***سخنان جذاب و پند آموز ویکتور هوگو***


42. بدتر از مرگ چیست؟ آن که پس از آمدنش مرگ را می‌جویی.
***سخنان جذاب و پند آموز ویکتور هوگو***


43. باید درهای دانش به روی همه باز باشد، هرجا مزرعه هست، هرجا بشر هست، آنجا کتاب هم باید باشد.
***سخنان جذاب و پند آموز ویکتور هوگو***


44. از آن در شگفتم که در سینه دلی دارند و می‌پندارند که آسایش و سعادت بشر جز مهر و صفا راه دیگری هم دارد.
***سخنان جذاب و پند آموز ویکتور هوگو***


45. ادبیات، راز پنهانی تمدن و شعر، راز پوشیده ی آرزوها است

.***سخنان جذاب و پند آموز ویکتور هوگو***

46. آینده ی کودکان بسته به تربیت پدر و مادر است.
***سخنان جذاب و پند آموز ویکتور هوگو***


47. همه جا شادمانی قشر نازکی است که روی رنج و بیچارگی کشیده اند.
***سخنان جذاب و پند آموز ویکتور هوگو***


48. وقتی نتیجه ی انتخابات آشکار شد، یعنی رأی بالاترین مرجع آشکار شده است.
***سخنان جذاب و پند آموز ویکتور هوگو***


49. فلسفه، میکروسکوپ اندیشه‌ها است.
***سخنان جذاب و پند آموز ویکتور هوگو***


50. فکر کردن، شغل ذهن است، خواب دیدن، تفریح آن.
***سخنان جذاب و پند آموز ویکتور هوگو***


51. فقر و مسکنت، مردها را به جنایت و زنها را به فحشا سوق می‌دهد.
***سخنان جذاب و پند آموز ویکتور هوگو***


52. شاید بتوان از هجوم سیل آسای یک ارتش ممانعت کرد، اما از هجوم اندیشه‌ها و باورها نمی‌توان جلوگیری نمود.
***سخنان جذاب و پند آموز ویکتور هوگو***


53. در بینوایی همچنان که در سرما نیز دیده می‌شود، افراد به یکدیگر فشرده می‌گردند.
***سخنان جذاب و پند آموز ویکتور هوگو***


54. خدا فقط آب را آفرید، انسان شراب را.
***سخنان جذاب و پند آموز ویکتور هوگو***


55. جسد دشمنی را که تشییع می‌کنی سنگین نیست.
***سخنان جذاب و پند آموز ویکتور هوگو***


56. تعارف و خوش آمدگویی، چیزی مانند بوسیدن از روی چادر است.
***سخنان جذاب و پند آموز ویکتور هوگو***


57. به مرگ راضی شدن، به پیروزی دست یافتن است.
***سخنان جذاب و پند آموز ویکتور هوگو***


58. بهشت دولتمندان از دوزخ فقرا پدید آمده است.
***سخنان جذاب و پند آموز ویکتور هوگو***


59. چقدر عاقلند آنهایی که در عشق احمق اند.
***سخنان جذاب و پند آموز ویکتور هوگو***


60. آزادی ما از نقطه ای شروع می‌شود که آزادی دیگران پایان می‌یابد.
***سخنان جذاب و پند آموز ویکتور هوگو***


61. شعر، ارکستر پرهیجانی است که آواز طبیعت و بشر و حوادث را به هم آمیخته است.
***سخنان جذاب و پند آموز ویکتور هوگو***


62. لبخند زن در دو جا آسمانی و فرشته مانند است: یکی، هنگامی‌که برای اولین بار با لبخند به معشوق خود می‌گوید دوستت دارم و دیگر، هنگامی‌که برای اولین بار به روی نوزادش لبخند می‌زند.
***سخنان جذاب و پند آموز ویکتور هوگو***


63. به کسی عشق بورز که لایق عشق تو باشد نه تشنه عشق … چون تشنه عشق روزی سیراب می‌شود …
***سخنان جذاب و پند آموز ویکتور هوگو***


64. در میان جانداران، هیچ حیوانی که برای کبوتر شدن به دنیا آمده، کرکس نخواهد شد؛ مگر انسان که کبوتر زاده می‌شود و ممکن است کرکس شود.
***سخنان جذاب و پند آموز ویکتور هوگو***


65. بدیهای اجتماع به دست ما ساخته شده است و به جای ناله بهتر است درصدد رفع آن برآییم.
***سخنان جذاب و پند آموز ویکتور هوگو***


66. خوشبخت کسی است که خداوند دلی پر احساس به او ارزانی کرد باشد.

***سخنان جذاب و پند آموز ویکتور هوگو***


67. انسان در جهان همچون شبح سرگردانی است که در عبور از این راه حیاتی، سایه ای از خود به یادگار نمی‌گذارد.
***سخنان جذاب و پند آموز ویکتور هوگو***


68. هیچ چیز به اندازه رویا در ساختن آینده موثر نیست، مدینه‌های فاضله ی امروز، واقعیت‌های فردا هستند.
***سخنان جذاب و پند آموز ویکتور هوگو***


69. هر چه از کوه بالاتر رویم، چشم انداز گسترده تری را می‌بینیم.
***سخنان جذاب و پند آموز ویکتور هوگو***


70. آدم‌ها تهی از توانایی نیستند، تهی از اراده اند.
***سخنان جذاب و پند آموز ویکتور هوگو***


71. عشق عبارت است از وجود یک روح در دو کالبد؛ عاملی است که دو تن را مبدل به فرشته واحدی می‌کند.
***سخنان جذاب و پند آموز ویکتور هوگو***


72. لطف زن مانند ماسه خطرناک است.
***سخنان جذاب و پند آموز ویکتور هوگو***


73. امید در زندگانی بشر به همان میزان اهمیت دارد که بال برای پرندگان.
***سخنان جذاب و پند آموز ویکتور هوگو***


74. گاهی کار فقر و بیچارگی به جایی می‌رسد که رشته‌ها و پیوندها را می‌گسلد. این مرحله ای است که تیره بختان و سیاهکاران چون بدانجا رسند، درهم آمیخته و در یک کلمه که کلمه شومی‌است، شریک می‌شوند؛ این کلمه «بینوایان» است.
***سخنان جذاب و پند آموز ویکتور هوگو***

مطالب مرتبط با سخنان جذاب و پند آموز ویکتور هوگو