سخنان جذاب و پند آموز کورش کبیر - برترین ها

سخنان جذاب و پند آموز کورش کبیر - برترین ها,1. آنان که با افکاری پاک و فطرتی زیبا در قلب دیگران جای دارند را هرگز هراسی از فراموشی نیست چرا که جاودانند. *** کورش کبیر*** 2. فرمان دادم تا بدنم را بدون تاب

سخنان جذاب و پند آموز کورش کبیر

1. آنان که با افکاری پاک و فطرتی زیبا در قلب دیگران جای دارند را هرگز هراسی از فراموشی نیست چرا که جاودانند.
*** کورش کبیر***
2. فرمان دادم تا بدنم را بدون تابوت و مومیایی به خاک بسپارند تا اجزاء بدنم ذرات خاک ایران را تشکیل دهد.
*** کورش کبیر***

3. باران باش و ببار و نپرس کاسه های خالی از آن کیست.
*** کورش کبیر***
کوروش کبیر
4. من به خاطر ندارم در هیچ جهادی برای عزت و کسب افتخار ایران زمین مغلوب شده باشم.
*** کورش کبیر***

5. همیشه با هم یکدل و صمیمی بمانید تا اتحادتان موید و پایدار بماند.
*** کورش کبیر***

6. حرمت قانون را بر خود واجب شمارید و خصایل و سنن قدیمی را گرامی بدارید.
*** کورش کبیر***

7. کارتان را آغاز کنید، توانایی انجامش بدنبال می آید.
*** کورش کبیر***

8. هر برادری که از منافع برادر خود مانند نفع خویش حمایت کرد به کار خود سامان داده است.
*** کورش کبیر***

9. به احترام روح من که باقی و ناظر بر احوال شماست به انچه دستور میدهم عمل کنید.
*** کورش کبیر***

10. وقتی توبیخ را با تمجید پایان می دهید، افراد درباره رفتار و عملکرد خود فکر می کنند، نه رفتار و عملکرد شما.
*** کورش کبیر***

11. خداوندا دستهایم خالی است ودلم غرق در آرزوها .یا به قدرت بیکرانت دستانم را توانا گردان یا دلم را ازآرزوهای دست نیافتنی خالی کن.
*** کورش کبیر***

12. دستانی که کمک می کنند پاکتر از دستهایی هستند که رو به آسمان دعا می کنند.
*** کورش کبیر***

13. اگر میخواهید دشمنان خود را تنبیه کنید به دوستان خود محبت کنید.
*** کورش کبیر***

14. آنچه جذاب است سهولت نیست، دشواری هم نیست، بلکه دشواری رسیدن به سهولت است.
*** کورش کبیر***

15. سخت کوشی هرگز کسی را نکشته است، نگرانی از آن است که انسان را از بین می برد.
*** کورش کبیر***

. اگر همان کاری را انجام دهید که همیشه انجام می دادید، همان نتیجه ای را می گیرید که همیشه می گرفتید.
*** کورش کبیر***

17. افراد موفق کارهای متفاوت انجام نمی دهند، بلکه کارها را بگونه ای متفاوت انجام می دهند.
*** کورش کبیر***

18. پیش از آنکه پاسخی بدهی با یک نفر مشورت کن ولی پیش از آنکه تصمیم بگیری با چند نفر.
*** کورش کبیر***

19. کار بزرگ وجود ندارد، به شرطی که آن را به کارهای کوچکتر تقسیم کنیم.
*** کورش کبیر***

20. انسان همان می شود که اغلب به آن فکر می کند.
*** کورش کبیر***

21. همواره بیاد داشته باشید آخرین کلید باقیمانده، شاید بازگشاینده قفل در باشد.
*** کورش کبیر***

22. تنها راهی که به شکست می انجامد، تلاش نکردن است.
*** کورش کبیر***

23. عمر شما از زمانی شروع می شود که اختیار سرنوشت خویش را در دست می گیرید.
*** کورش کبیر***

24. آفتاب به گیاهی حرارت می دهد که سر از خاک بیرون آورده باشد.
*** کورش کبیر***

25. وقتی زندگی چیز زیادی به شما نمی دهد، بخاطر این است که شما چیز زیادی از آن نخواسته اید.
*** کورش کبیر***

26. دشوارترین قدم، همان قدم اول است.
*** کورش کبیر***

27. من یاور یقین و عدالتم من زندگی ها خواهم ساخت، من خوشی های بسیار خواهم آورد من ملتم را سربلند ساحت زمین خواهم کرد، زیرا شادمانی او شادمانی من است.
*** کورش کبیر***

28. شهریاری که نداند شب مردمانش چگونه به صبح میرسد گورکن گمنامی است که دل به دفن دانایی بسته است.
*** کورش کبیر***

29. مردمان من امانت آسمانند بر این خاک تلخ. مردمان من خانمان من اند.
*** کورش کبیر***

30. باورها و هر آنچه از دیدگان اندیشه هایمان می گذرد را به زنجیر می کشند.
*** کورش کبیر***

31. بیادتان مى آورم تا همیشه بدانید که زیباترین منش آدمى ، محبت اوست پس ؛محبت کنید چه به دوست ، چه به دشمن! که دوست را بزرگ کند و دشمن را دوست.
*** کورش کبیر***

32. ای پسر من نیکو کار باش نه بدکار زیرا زندگانی انسان جاودان نیست و هیچ چیز از کردار نیک لازمتر نمی‌باشد
*** کورش کبیر***

33. ای پسر من بشنو تو را می‌گویم که بهترین بخشش‌ها تعلیم و تعلم است زیرا مال و مکنت زوال پذیرد و چهار پایان بمیرند ولی دانش و تربیت باقی ماند
*** کورش کبیر***

34. دختر شرمگین(با حیا) را دوست بدار و او را به مرد هوشیار و دانایی به عروسی ده زیرا مرد دانا و هوشیار مانند زمین نیکی است که چون تخم در آن بکارند حاصل نیک و فراوان از آن به عمل آید
*** کورش کبیر***

35. با زن فرزانه و شرمگین عروسی کن و او را دوست بدار وخود برای خود زن انتخاب کن وزن دیگری را فریب مده تا روانت گناه کار نگردد
*** کورش کبیر***

36. مردی را به دامادی خود برگزین که نیکخو درست و دانا باشد اگر بسیار مسکین است بسیار عیب نیست مال و مکنت از یزدان برسد
*** کورش کبیر***

37. چون خوشی رسد بسیار خشنود و غره مشو و چون سختی رسد غمگین و افسرده مباش زیرا هر خوشی یک ناخوشی و هر نیکی یک بدی در پی دارد
*** کورش کبیر***

38. از پست فطرت و بد اصل قرض مگیر و وام مده زیرا تنزیل زیاد باید داد و همواره بر در خانه تو بایستد و کسان بگمارد و این برای تو زیان بزرگی است
*** کورش کبیر***

39. به مال و مکنت کسی چشم مینداز زیرا مال و خوشی جهان مانند مرغی است که از این درخت به آن درخت نشیند و به هیچ شاخی نماند
*** کورش کبیر***

40. دست از دزدی و کاهلی و هوا و هوس نفسانی بدار زیرا هر کس که نیکی کند پاداش نیکی یابد و هر که بدکار گشت به سزای سخت خواهد رسید
*** کورش کبیر***

41. نسبت به پدر و مادر خود فرمانبردار باش زیرا مرد تا پدر و مادرشزنده اند مانند شیری است که آسوده در بیشه غنوده و از هیچ کس بیم ندارد
*** کورش کبیر***

42. به رئیس و سردار خود گستاخ مباش و در خدمت استوار بایست آچه برخود نیک ندانی به دیگران نیز نیک نشمار با دوستان به یگانگی برخورد کن
*** کورش کبیر***

43. اگر تو را فرزندی است به مدرسه بفرست و به تحصیل علم بگمار زیرا علم ودانش چشم روشن است
*** کورش کبیر***

44. عصبانی مباش زیرا مرد عصبانی مانند آتش است که در بیشه برافروزد و تر و خشک را با هم بسوزاند
*** کورش کبیر***

45. دشمن کهنه را دوست نو مساز زیرا دشمن کهنه مانند مار سیاه است که بعد از صد سال انتقام را فراموش نکند
*** کورش کبیر***

46. مغرور و خودپسند مباش زیرا انسان مغرور چون مشک پر باد است و اگر باد آن خالی شود چیزی باقی نماند
*** کورش کبیر***

47. آنچه را که گذشته است فراموش کن و به آنچه که نرسیده رنج و اندوه مبر
*** کورش کبیر***

48. در مجالس در صدر منشین تا تو را از آنجا بلند نکنند و به جای پایین تری بنشانند
*** کورش کبیر***

49. سخن بموقع بگو زیرا بسا تکلم بهتر از خاموشی و بسا خاموشی بهتر از تکلم است
*** کورش کبیر***

50. ای پسر من تو را می‌گویم بهترین چیزها برای سخاوت تعلیم و تربیت مردم است
*** کورش کبیر***

51. از هر خوراک مخور و زود به زود به مجلس عیش بزرگان مرو که پسندیده نیست
*** کورش کبیر***

52. همیشه و همه جا به خدا توکل کن و دوستی با کسی کن که بیشتر به تو سود رساند
*** کورش کبیر***

53. حضور دانشمندان را گرامی‌دار و از ایشان سئوال کن و جواب بشنو
*** کورش کبیر***

54. با مردی که پدر و مادر از او ناخشنودند همکار مباش تا گناهکار نباشی
*** کورش کبیر***

55. از هر کس که با تو کینه ورزد و خشم گیرد کناره جوی
*** کورش کبیر***

56. با مرد پاک نظر کارآگاه هوشیار و نیکخو مشورت کن
*** کورش کبیر***

57. در جنگ اگر مسئولیتی به عهده تست بسیار مواظب باش
*** کورش کبیر***

58. به فرمان یزدان و امشاسپندان گوش کن و رفتار نما
*** کورش کبیر***

59. مرد فقیر و بینوا را تمسخر مکن شاید تو نیز روزی بینوا شوی
*** کورش کبیر***

60. مرد پارسا در آسایش ماند و بدکار همیشه گرفتار اندوه است
*** کورش کبیر***

61. اگر چه افسون مار خوب بدانی ولی دست به مار نزن تا تو را نگزد
*** کورش کبیر***

62. اگر چه شناوری به خوبی دانی ولی زیاد در آب مرو تا غرق نشوی
*** کورش کبیر***

63. با هیچ کس و به هیچ آیین پیمان شکنی نکن که آسیب به تو نرسد
*** کورش کبیر***

64. فرومایه را اعتنا مکن و شخص محترم را در پایه اش پاداش رسان
*** کورش کبیر***

65. مردم دارای همان خویی هستند که از زمان شیر خوارگی خود کسب نموده اند
*** کورش کبیر***

66. سحر خیز باش تا کار خود را به نیکی به انجام برسانی
*** کورش کبیر***

67. دوست کهنه را گرامی‌دار و در دوستی او استوار بایست
*** کورش کبیر***

68. یزدان را ستایش کن و دل را شاد ساز تا یزدان نیکی تو را بیافزاید
*** کورش کبیر***

69. حکمرانان را نفرین مکن زیرا آنان پاسباتات مردم هستند
*** کورش کبیر***

70. هیچ فرازی بدون نشیب و هیچ نشیبی بدون فراز نیست
*** کورش کبیر***

71. برای نام خود از کسب و کار احتراز مکن
*** کورش کبیر***

72. هر چه شنوی به عجله و بیهوده مگوی
*** کورش کبیر***

73. هر کس که برای دیگران چاه کند در آن افتد
*** کورش کبیر***

74. کسی را فریب مده تا دردمند نشوی
*** کورش کبیر***

75. پیشوای نیک را گرامی‌دار و سخنش بپذیر
*** کورش کبیر***

76. جز از خویشان و دوستان چیزی از کسی وام مگیر
*** کورش کبیر***

77. نه به راست نه به دروغ هرگز سوگند مخور
*** کورش کبیر***

78. چو خواهی عروسی کنی اول مال فراهم کن
*** کورش کبیر***

79. از نیک کرداری خود غره مشو ورجز مخوان
*** کورش کبیر***

80. به رئیسها و پادشاهان خیانت مکن
*** کورش کبیر***

81. از مرد بزرگ و نیک سخن بپرس
*** کورش کبیر***

82. با دزدان معامله مکن و آنها را گرفتار نما
*** کورش کبیر***

83. از دوزخ یاد آور و کسان را به انصاف مجازات کن
*** کورش کبیر***

84. از هر کس و هر چیز مطمئن مباش
*** کورش کبیر***

85. فرمان خوب ده تا بهره خوب یابی
*** کورش کبیر***

86. بیگناه باش تا بیم نداشته باشی
*** کورش کبیر***

87. سپاس دار باش تا لایق نیکی باشی
*** کورش کبیر***

88. راستگو باش تا استقامت داشته باشی
*** کورش کبیر***

89. متواضع باش تا دوست بسیار داشته باشی
*** کورش کبیر***

90. دوست بسیار داشته باش تا معروف باشی
*** کورش کبیر***

91. معروف باش تا زندگانی به نیکی گذرانی
*** کورش کبیر***

92. دوستدار دین باش تا زندگی به نیکی گذرانی
*** کورش کبیر***

93. مطابق وجدان خود رفتار کن که بهشتی شوی
*** کورش کبیر***

94. سخی و جوانمرد باش تا پاک و راست گردی
*** کورش کبیر***

95. با مرد قدر نشناس و ناسپاس معاشرت مکن
*** کورش کبیر***

96. روح خود را با خشم و کین آلوده مساز
*** کورش کبیر***

97. در حفظ دین بکوش زیرا سعادت روحانی از آن برسد
*** کورش کبیر***

98. در هر گفتار و کار تواضع و ادب را فراموش مکن
*** کورش کبیر***

99. هرگز ترشرو و بدخو مباش
*** کورش کبیر***

100. در انجمن(جمع و گروه) نزد مرد نادان منشین که تو را نادان نشمارند
*** کورش کبیر***

101. دختر خود را به شوهر هوشیار و دانا ده
*** کورش کبیر***

102. اگر خواهی از کسی دشنام نشنوی کسی را دشنام مده
*** کورش کبیر***

103. خود را به بندگی کسی مسپار
*** کورش کبیر***

104. همیشه روح خود را به یاد دار
*** کورش کبیر***

105. قبل از جواب دادن تفکر کن
*** کورش کبیر***

106. هیچ کس را تمسخر مکن
*** کورش کبیر***

107. با مرد بدکار هم راز مشو
*** کورش کبیر***

108. با مرد خشمگین همراه مشو
*** کورش کبیر***

109. با فرومایه مشورت مکن
*** کورش کبیر***

110. با مست هم خوراک مشو
*** کورش کبیر***

111. مرد بدچشم را به معاونت خود قبول مکن
*** کورش کبیر***

112. مال خود را به مرد حسود نشان نده
*** کورش کبیر***

113. از پادشاهان فرمان ناحق مخواه
*** کورش کبیر***

114. از مرد سخن چین و دروغگو سخن مشنو
*** کورش کبیر***

115. در مجازات مردم کینه مورز
*** کورش کبیر***

116. در معبر عام مجادله نکن
*** کورش کبیر***

117. با مرد بسیار متول هم خوراک مشو
*** کورش کبیر***

118. مرد راستگو را برای پیغام بفرست
*** کورش کبیر***

119. برای جاه و مقام مجادله مکن
*** کورش کبیر***

120. از مدد قوی متمول و کینه ورز دور باش
*** کورش کبیر***

121. با مرد ادیب دشمن مباش
*** کورش کبیر***

122. با مرد نادان راز مگوی
*** کورش کبیر***

123. به هیچ کس دروغ مگو
*** کورش کبیر***

124. از بی شرم مال مگیر
*** کورش کبیر***

125. به نزد بدکار چیزی گرو مگذار
*** کورش کبیر***

مطالب مرتبط با سخنان جذاب و پند آموز کورش کبیر - برترین ها