سخنان پند آموز ابو علی سینا

سخنان پند آموز ابو علی سینا,پزشک، شاعر، فیلسوف و دانشمند ابن سینا 1. هر كس عادت كند كه بدون دلیل هر حرفی را باور كند، از صورت انسانی خارج است. ***ابن سینا*** 2. موسیقی، صدای خداست. ***ابن سینا*** 3. انسان، هر زمان از پیشامد

سخنان پند آموز ابو علی سینا

ابو علی سینا
پزشک، شاعر، فیلسوف و دانشمند ابن سینا

1. هر كس عادت كند كه بدون دلیل هر حرفی را باور كند، از صورت انسانی خارج است.

***ابن سینا***

2. موسیقی، صدای خداست.

***ابن سینا***

3. انسان، هر زمان از پیشامدِ آینده درباره ی خود اندیشید و از آن، بیم و هراس در خاطرش نِشاند، آن خطر، زودتر او را تعقیب می كند.

***ابن سینا***

4. نیك بخت ترین مردم كسی است كه كردار به سخاوت بیاراید و گفتار به راستی.

***ابن سینا***

5. برخی چنان سرگرم میراث علمی گذشتگانند كه فرصت مراجعه به عقل خود را ندارند و اگر فرصتی هم به دست آورند حاضر نیستند اشتباه ها و لغزش های آنان را اصلاح و جبران كنند.

***ابن سینا***

6. تعصب در دانش و فلسفه مانند هر تعصب دیگر نشانه ی خامی و بی مایگی است و همیشه به زیان حقیقت تمام می شود.

***ابن سینا***

7. كسی كه به تمرینهای بدنی می پردازد به هیچ دارویی نیاز ندارد، درمان او در جنبش و حركت است.

***ابن سینا***

8. هیچ چیز در دنیا اتفاقی نیست.

***ابن سینا***

9. چیزی كه دانش می آراید راستی است.

***ابن سینا***

10. اگر توانایی دانشمندان ایران از جهان دانش گرفته شود چیزی جز سیاهی باقی نمی ماند.

***ابن سینا***

11. نشان دوست نیكو آن است كه خطای تو را بپوشاند، تو را پند دهد و رازت را آشكار نسازد.

***ابن سینا***

12. هر كه دنیا خواهد، دانش آموزد و هر كه آخرت خواهد در عمل كوشد.

***ابن سینا***

13. اگر می دانستید كه یك محكوم به مرگ هنگام مجازات تا چه حد آرزوی بازگشت به زندگی را دارد، آنگاه قدر روزهایی را كه با غم سپری می كنید، می دانستید.

***ابن سینا***

مطالب مرتبط با سخنان پند آموز ابو علی سینا