جملات قصار و جذاب وینستون چرچیل

جملات قصار و جذاب وینستون چرچیل,6. آدم بدبین، سختی را در هر فرصتی می بیند، آدم خوش بین فرصت را در هر سختی. ***سخنان کوناه و جذاب وینستون چرچیل*** 7. تا هنگامی که پایانهای بزرگ در جهان وجود

سخنان کوتاه و جذاب وینستون چرچیل

نخست وزیر سابق بریتانیا وینستون چرچیل
نخست وزیر سابق بریتانیا وینستون چرچیل

1. عیب جامعه این است که همه می خواهند آدم مهمی باشند و هیچ کس نمی خواهد فرد مفیدی باشد.

***سخنان کوتاه و جذاب وینستون چرچیل***

2. با خوردن حرف هرگز سوء هاضمه نمی گیرید.

***سخنان کوتاه و جذاب وینستون چرچیل***

3. بزرگترین درس زندگی این است که گاهی احمقها هم درست می گویند.

***سخنان کوتاه و جذاب وینستون چرچیل***

4. آیین دموکراسی بدترین شکل حکومت است. با وجود این از تمام آیین هایی که تاکنون آزمایش شده بهتر است.

***سخنان کوتاه و جذاب وینستون چرچیل***

5. سیاستمدار کسی است که حوادث فردا و یک ماه و یکسال بعد را پیش بینی کند و سپس بتواند دلایلی بیاورد که چرا اتفاق نیفتاد.

***سخنان کوتاه و جذاب وینستون چرچیل***

6. آدم بدبین، سختی را در هر فرصتی می بیند، آدم خوش بین فرصت را در هر سختی.

***سخنان کوتاه و جذاب وینستون چرچیل***

7. تا هنگامی که پایانهای بزرگ در جهان وجود دارد، می دانیم که روح و معنی هستیم نه جسم و جانور.

***سخنان کوتاه و جذاب وینستون چرچیل***

8. اشخاص همیشه گناه را به گردن شرایط و بی نظمی می اندازند؛ من به شرایط و بی نظمی باور ندارم. مردان کامیاب، شرایط و نظم را جستجو می کنند و آن را می آفرینند.

***سخنان کوتاه و جذاب وینستون چرچیل***

9. امپراتورهای آینده، امپراتورهای فکر و اندیشه اند.

***سخنان کوتاه و جذاب وینستون چرچیل***

10. شجاعت را به حق در صدر صفات برجسته انسان دانسته اند... زیرا این صفت تکیه گاه صفت های دیگر است.

***سخنان کوتاه و جذاب وینستون چرچیل***

11. کافی نیست حداکثر تلاش خود را بکنیم و در بهترین حد خود ظاهر شویم، گاهی لازم است کاری را در حد کفایت انجام دهیم.

***سخنان کوتاه و جذاب وینستون چرچیل***

12. موفقیت، توانایی رفتن از شکستی به شکست دیگر بدون از دست دادن شور و حرارت است.

***سخنان کوتاه و جذاب وینستون چرچیل***

13. ماجراجو و خطرناک باشید، با روزگار به مقابله برخیزید و ترس به خود راه ندهید؛ زیراهر چه پیش آید خوش آید.

***سخنان کوتاه و جذاب وینستون چرچیل***

14. از مخالفت نهراسید؛ بادبادک تنها زمانی می تواند بالا رود که با باد مخالف مواجه شود.

***سخنان کوتاه و جذاب وینستون چرچیل***

15. همه از مردن در راه باورشان سخن می گویند، اما هیچ کس از کشته شدن در راه باورش دم نمی زند.

***سخنان کوتاه و جذاب وینستون چرچیل***

16. حقیقت، انکارناپذیر است. بدخواهی ممکن است به آن حمله کند. ممکن است نادانی آن را به مسخره بگیرد، اما سرانجام حقیقت پایدار خواهد بود.

***سخنان کوتاه و جذاب وینستون چرچیل***

17. من شخصأ دوست دارم بیاموزم، اگرچه همیشه نفرت دارم از این که به من بیاموزند.

***سخنان کوتاه و جذاب وینستون چرچیل***

18. قرنهای تاریک باز خواهد گشت، روزگار حجر بر بالهای درخشان دانش باز خواهد گشت، چه بسا امروز برکت های بی شمار به بشر ارزانی داشته تا یک روز مایه ی نابودی وی شود، آگاه باش! فرصت از دست نرود.

***سخنان کوتاه و جذاب وینستون چرچیل***

19. بدون پول، آرامش به دشواری به دست خواهدآمد.

***سخنان کوتاه و جذاب وینستون چرچیل***

20. بدون تردید، افراد بشر حاضر نیستند که همگی بطور یکسان و برابر از گرسنگی بمیرند و بی گمان برای آخرین تکه نانی که می ماند و باید تقسیم شود، درگیری شدیدی به وجود خواهد آمد.

***سخنان کوتاه و جذاب وینستون چرچیل***

21. مهمترین کار ما این نیست که ببینیم در دور دستهای مبهم و ناپیدا چه چیزهایی وجود دارد. کار ما این است که به آنچه آشکارا در پیش رو داریم، بپردازیم.

***سخنان کوتاه و جذاب وینستون چرچیل***

22. شهامت چیزی است که باعث می شود انسان بایستد و سخن بگوید. البته این هم که انسان بنشیند و گوش دهد، شهامت است.

***سخنان کوتاه و جذاب وینستون چرچیل***

23. بهای هیچ چیز گزاف تر از انتقامجویی [ =کینه کِشی ] نیست.

***سخنان کوتاه و جذاب وینستون چرچیل***

24. بدون انگیزه و شوق، همه ی خوبیهای دیگر، مفهوم خود را از دست خواهند داد.

***سخنان کوتاه و جذاب وینستون چرچیل***

25. ما از جهانیان، هیچ نمی خواهیم، جز احترام.

***سخنان کوتاه و جذاب وینستون چرچیل***

26. تجربه همیشه به سود انسان نیست، زیرا، هیچ رویدادی دوبار به یک شکل رخ نمی‌دهد.

***سخنان کوتاه و جذاب وینستون چرچیل***

27. درستکاری اهمیت دارد، ولی روراستی نیز مهم است.

***سخنان کوتاه و جذاب وینستون چرچیل***

28. من آدم خوشبینی هستم؛ فکر نمی کنم اگر جز این باشم، حال و روز ام بهتر از این باشد.

***سخنان کوتاه و جذاب وینستون چرچیل***

29. من شخصاً همیشه آماده ی چیز یاد گرفتن هستم، هر چند همیشه هم دوست ندارم به من چیزی یاد بدهند.

***سخنان کوتاه و جذاب وینستون چرچیل***

30. سرسخت و سمج و پایدار باشید و هرگز تسلیم نشوید.

***سخنان کوتاه و جذاب وینستون چرچیل***

31. رو به پیشرفت، یعنی دگرگونی، رو به تکامل، یعنی دگرگونی های بسیار.

***سخنان کوتاه و جذاب وینستون چرچیل***

32. هرگز ناامید نشو.

مطالب مرتبط با جملات قصار و جذاب وینستون چرچیل