جملات قصار و جذاب وینستون چرچیل

جملات قصار و جذاب وینستون چرچیل,6. آدم بدبین، سختی را در هر فرصتی می بیند، آدم خوش بین فرصت را در هر سختی. ***سخنان کوناه و جذاب وینستون چرچیل*** 7. تا هنگامی که پایانهای بزرگ در جهان وجود

سخنان کوتاه و جذاب وینستون چرچیل

نخست وزیر سابق بریتانیا وینستون چرچیل
نخست وزیر سابق بریتانیا وینستون چرچیل

1. عیب جامعه این است که همه می خواهند آدم مهمی باشند و هیچ کس نمی خواهد فرد مفیدی باشد.

***سخنان کوتاه و جذاب وینستون چرچیل***

2. با خوردن حرف هرگز سوء هاضمه نمی گیرید.
***سخنان کوتاه و جذاب وینستون چرچیل***


3. بزرگترین درس زندگی این است که گاهی احمقها هم درست می گویند.
***سخنان کوتاه و جذاب وینستون چرچیل***


4. آیین دموکراسی بدترین شکل حکومت است. با وجود این از تمام آیین هایی که تاکنون آزمایش شده بهتر است.
***سخنان کوتاه و جذاب وینستون چرچیل***


5. سیاستمدار کسی است که حوادث فردا و یک ماه و یکسال بعد را پیش بینی کند و سپس بتواند دلایلی بیاورد که چرا اتفاق نیفتاد.
***سخنان کوتاه و جذاب وینستون چرچیل***


6. آدم بدبین، سختی را در هر فرصتی می بیند، آدم خوش بین فرصت را در هر سختی.
***سخنان کوتاه و جذاب وینستون چرچیل***


7. تا هنگامی که پایانهای بزرگ در جهان وجود دارد، می دانیم که روح و معنی هستیم نه جسم و جانور.
***سخنان کوتاه و جذاب وینستون چرچیل***


8. اشخاص همیشه گناه را به گردن شرایط و بی نظمی می اندازند؛ من به شرایط و بی نظمی باور ندارم. مردان کامیاب، شرایط و نظم را جستجو می کنند و آن را می آفرینند.
***سخنان کوتاه و جذاب وینستون چرچیل***


9. امپراتورهای آینده، امپراتورهای فکر و اندیشه اند.
***سخنان کوتاه و جذاب وینستون چرچیل***


10. شجاعت را به حق در صدر صفات برجسته انسان دانسته اند... زیرا این صفت تکیه گاه صفت های دیگر است.
***سخنان کوتاه و جذاب وینستون چرچیل***


11. کافی نیست حداکثر تلاش خود را بکنیم و در بهترین حد خود ظاهر شویم، گاهی لازم است کاری را در حد کفایت انجام دهیم.
***سخنان کوتاه و جذاب وینستون چرچیل***


12. موفقیت، توانایی رفتن از شکستی به شکست دیگر بدون از دست دادن شور و حرارت است.
***سخنان کوتاه و جذاب وینستون چرچیل***


13. ماجراجو و خطرناک باشید، با روزگار به مقابله برخیزید و ترس به خود راه ندهید؛ زیراهر چه پیش آید خوش آید.
***سخنان کوتاه و جذاب وینستون چرچیل***


14. از مخالفت نهراسید؛ بادبادک تنها زمانی می تواند بالا رود که با باد مخالف مواجه شود.
***سخنان کوتاه و جذاب وینستون چرچیل***


15. همه از مردن در راه باورشان سخن می گویند، اما هیچ کس از کشته شدن در راه باورش دم نمی زند.
***سخنان کوتاه و جذاب وینستون چرچیل***


16. حقیقت، انکارناپذیر است. بدخواهی ممکن است به آن حمله کند. ممکن است نادانی آن را به مسخره بگیرد، اما سرانجام حقیقت پایدار خواهد بود.
***سخنان کوتاه و جذاب وینستون چرچیل***


17. من شخصأ دوست دارم بیاموزم، اگرچه همیشه نفرت دارم از این که به من بیاموزند.
***سخنان کوتاه و جذاب وینستون چرچیل***


18. قرنهای تاریک باز خواهد گشت، روزگار حجر بر بالهای درخشان دانش باز خواهد گشت، چه بسا امروز برکت های بی شمار به بشر ارزانی داشته تا یک روز مایه ی نابودی وی شود، آگاه باش! فرصت از دست نرود.
***سخنان کوتاه و جذاب وینستون چرچیل***


19. بدون پول، آرامش به دشواری به دست خواهدآمد.
***سخنان کوتاه و جذاب وینستون چرچیل***


20. بدون تردید، افراد بشر حاضر نیستند که همگی بطور یکسان و برابر از گرسنگی بمیرند و بی گمان برای آخرین تکه نانی که می ماند و باید تقسیم شود، درگیری شدیدی به وجود خواهد آمد.
***سخنان کوتاه و جذاب وینستون چرچیل***


21. مهمترین کار ما این نیست که ببینیم در دور دستهای مبهم و ناپیدا چه چیزهایی وجود دارد. کار ما این است که به آنچه آشکارا در پیش رو داریم، بپردازیم.
***سخنان کوتاه و جذاب وینستون چرچیل***


22. شهامت چیزی است که باعث می شود انسان بایستد و سخن بگوید. البته این هم که انسان بنشیند و گوش دهد، شهامت است.
***سخنان کوتاه و جذاب وینستون چرچیل***


23. بهای هیچ چیز گزاف تر از انتقامجویی [ =کینه کِشی ] نیست.
***سخنان کوتاه و جذاب وینستون چرچیل***


24. بدون انگیزه و شوق، همه ی خوبیهای دیگر، مفهوم خود را از دست خواهند داد.
***سخنان کوتاه و جذاب وینستون چرچیل***


25. ما از جهانیان، هیچ نمی خواهیم، جز احترام.
***سخنان کوتاه و جذاب وینستون چرچیل***


26. تجربه همیشه به سود انسان نیست، زیرا، هیچ رویدادی دوبار به یک شکل رخ نمی‌دهد.
***سخنان کوتاه و جذاب وینستون چرچیل***


27. درستکاری اهمیت دارد، ولی روراستی نیز مهم است.
***سخنان کوتاه و جذاب وینستون چرچیل***


28. من آدم خوشبینی هستم؛ فکر نمی کنم اگر جز این باشم، حال و روز ام بهتر از این باشد.
***سخنان کوتاه و جذاب وینستون چرچیل***


29. من شخصاً همیشه آماده ی چیز یاد گرفتن هستم، هر چند همیشه هم دوست ندارم به من چیزی یاد بدهند.
***سخنان کوتاه و جذاب وینستون چرچیل***


30. سرسخت و سمج و پایدار باشید و هرگز تسلیم نشوید.
***سخنان کوتاه و جذاب وینستون چرچیل***


31. رو به پیشرفت، یعنی دگرگونی، رو به تکامل، یعنی دگرگونی های بسیار.
***سخنان کوتاه و جذاب وینستون چرچیل***


32. هرگز ناامید نشو.
***سخنان کوتاه و جذاب وینستون چرچیل***

مطالب مرتبط با جملات قصار و جذاب وینستون چرچیل