معمای قطار

معمای قطار, (معمای هوش؛ سطح متوسط) قطار اول، ایستگاه «الف» را به مقصد ایستگاه «ب» و با سرعت ۸۰ کیلومتر و قطار دوم، ایستگاه «ب» را به مقصد ایستگاه «الف» و با سرعت

معمای قطار

قطار

(معمای هوش؛ سطح متوسط)

قطار اول، ایستگاه «الف» را به مقصد ایستگاه «ب» و با سرعت ۸۰ کیلومتر و قطار دوم، ایستگاه «ب» را به مقصد ایستگاه «الف» و با سرعت ۶۰ کیلومتر در ساعت ترک کرده‌اند.

آیا می‌توانید تعیین کنید که وقتی دو قطار به هم می‌رسند کدامیک از ایستگاه «الف» دورتر است؟ استدلال شما برای این پاسخ چیست؟

 

پاسخ معما

منابع: www.zoomit.ir

مطالب مرتبط با معمای قطار