پاسخ معمای قطار

پاسخ معمای قطار, بدون توجه به سرعت جابه‌جایی، وقتی دو قطار به هم می‌رسند، هر دو فاصله یکسانی تا ایستگاه «الف» دارند.