جملات قصار از زرتشت پیامیر ایران باستان

جملات قصار از زرتشت پیامیر ایران باستان,3. کار نيکي که براي ديگران انجام مي‌دهيد، وظيفه نيست بلکه يک نوع لذت است که براي شما سلامتي و آرامش خاطر به ارمغان مي‌آورد. ***جملات قصار و زیبای زرتشت پیامیر

جملات قصار از زرتشت پیامیر ایران باستان

جملات قصار و زیبای زرتشت پیامیر ایران باستان
پيامبر ايران باستان و بنيان گذار مزديسنا (دين زرتشت)
1. جهان به آن نيرزد که پريشان کني دلي را.
***جملات قصار و زیبای زرتشت پیامیر ایران باستان***

2. فرو رفتن در غم و اندوه هيچ کس را در دين مومن نمي‌سازد.
***جملات قصار و زیبای زرتشت پیامیر ایران باستان***

3. کار نيکي که براي ديگران انجام مي‌دهيد، وظيفه نيست بلکه يک نوع لذت است که براي شما سلامتي و آرامش خاطر به ارمغان مي‌آورد.
***جملات قصار و زیبای زرتشت پیامیر ایران باستان***

4. بهترين زندگي براي کساني است که نيک بيانديشند و پارسايي را سرلوحه زندگي خود کنند.
***جملات قصار و زیبای زرتشت پیامیر ایران باستان***

5. شريف ترين دل‌ها، دلي است که انديشه آزار کسان در آن نباشد.
***جملات قصار و زیبای زرتشت پیامیر ایران باستان***

6. خوشبختي از آن کسي است که در پي خوشبختي ديگران باشد.
***جملات قصار و زیبای زرتشت پیامیر ایران باستان***

7. هر عمل بزرگ از فکر بزرگ سرچشمه مي‌گيرد.
***جملات قصار و زیبای زرتشت پیامیر ایران باستان***

8. نيکي و سود خويش را در زيان ديگر کسان مخواه.
***جملات قصار و زیبای زرتشت پیامیر ایران باستان***

9. آن چه را که مي‌شنويد با عقل سليم و منش پاک و روشن بسنجيد و آن گاه بپذيريد.
***جملات قصار و زیبای زرتشت پیامیر ایران باستان***

10. نيک مي‌دانم که هيچ نيايشي نيست که از جان و دل برآيد و بي پاسخ بماند.
***جملات قصار و زیبای زرتشت پیامیر ایران باستان***

11. اگر مي‌خواهي با خداوند يکي شوي، نگاهي به پيرامونت بينداز و به اندرون خود بنگر.
***جملات قصار و زیبای زرتشت پیامیر ایران باستان***

12. زننده‌ترين حيواناتي که من تا کنون ديده ام چاپلوسانند، آنها از دوست داشتن سر در نمي‌آورند و فقط تقليد عاشق شدن را مي‌کنند.
***جملات قصار و زیبای زرتشت پیامیر ایران باستان***

13. تنهايي مي‌تواند قابلهء زادن انديشه‌اي بزرگ باشد، اما جايي مي‌تواني به تنهاييت اطمينان کني که انديشه‌ي نيک، در آنجا خانه ساخته باشد.
***جملات قصار و زیبای زرتشت پیامیر ایران باستان***

14. همسايه ي خود را مانند خود دوست بدار، اما ابتدا خويش را دوست تر بدار چرا که انساني که به خود احترام گذاشت، به خالق خويش احترام گذارده است.
***جملات قصار و زیبای زرتشت پیامیر ایران باستان***

15. حسن بلند پروازي در آن است که انسان را پر جنب و جوش نگه مي‌دارد، اما اگر اين بلند پروازي باعث گردد که انسان از واقعيت هاي روزمره دور بماند، آن ديگر بلندپروازي نيست بلکه کوته نظري است.
***جملات قصار و زیبای زرتشت پیامیر ایران باستان***

16. براي آدمي ‌در زندگي، هيچ خيري بالاتر از پاکيزگي نيست. اين پاکيزگي همان است که از قانون اهورمزدا به دست مي‌آيد، و پاکي و پاکيزگي قانون دين من است.
***جملات قصار و زیبای زرتشت پیامیر ایران باستان***

17. خداي زرتشت بخشايشگر و پر جوشش است پس از کسي که مي‌بخشد، نبايد ترسيد، تنها چيزي که بايد از آن ترسيد همان «ترس» است.
***جملات قصار و زیبای زرتشت پیامیر ایران باستان***

18. اي جويندگان دانش راستين، اکنون آموزش‌ها و پيامي را که تا به حال شنيده نشده‌است براي شما آشکار خواهم ساخت. اين پيام براي کساني که از روي تعاليم نادرست، جهان نيکي را تباه سازند ناگوار است، ولي براي دلدادگان «مزدا» خوش‌آيند و شادي‌بخش به شمار مي‌رود.
***جملات قصار و زیبای زرتشت پیامیر ایران باستان***

19. چون تعاليم نادرست مانع از آن است که راه بهتر را آشکارا ديده و برگزينند، بنابراين خداوند جان و خرد براي شما رهبري برگزيد تا زندگي کردن برابر آيين راستي را به هر دو گروه «نيکان و بدان» بياموزم.
***جملات قصار و زیبای زرتشت پیامیر ایران باستان***

20. پروردگارا، در پرتو فروغ مينوي به ما چه خواهي بخشيد؟ آيا آن سعادتي که در پرتو راستي و پاکي به دست مي‌آيد و به همه وعده شده، کدام است؟ در مورد دانايان چه فرماني رفته‌است؟ اي خداوند خرد مرا از تمام اين حقايق آگاه ساز و با گفتار الهام‌بخش خود مرا روشن کن تا همه مردم را به آيين راستي راهنمايي کنم.
***جملات قصار و زیبای زرتشت پیامیر ایران باستان***

21. پروردگارا؛ دو بخشش «رسايي و جاوداني» مردم را به فروغ معنوي و آگاهي دروني خواهد‌رسانيد. در پرتو نيروي اراده، منش پاک، راستي و پاکي، عشق و ايمان به خدا، زندگاني پايدار و نيروي معنوي افزايش خواهد‌يافت. اي خداوند خرد، در پرتو اين فروزگان بر دشمنان فيروزي توان يافت.
***جملات قصار و زیبای زرتشت پیامیر ایران باستان***

22. اي اهورامزدا شخص خردمند و هوشيار و کسي که با منش خويش حقيقت را درک مي‌کند، از قانون ايزدي آگاه است و با نيروي معنوي از راستي و پاکي پشتيباني مي‌کند و گفتار و کردار خود را جز به راستي نخواهد آراست و در راه گسترش راستي گام برخواهد داشت. چنين شخصي نسبت به تواي مزدا وفادار و شايسته‌ترين يار و ياور مردم به شمار خواهد‌رفت.
***جملات قصار و زیبای زرتشت پیامیر ایران باستان***

23. اهورامزدا که از روي دانش و منش نيک بر جهان سروري مي‌کند، در پرتو توان جاوداني خويش چنين الهام مي‌بخشد: عشق و مهر پاک (آرميتي) را که با اشاي تابناک (پارسايي) يار و همگام است، براي شما برگزيده‌ام. بشود که از آن خود سازيد.
***جملات قصار و زیبای زرتشت پیامیر ایران باستان***

24. گمراهان بت‌پرست همه از تبار و نژاد سيه‌دلان و کژ منشانند. کساني که از آنها پيروي کنند و احترام گذارند آنها نيز از تبه‌کارانند.
***جملات قصار و زیبای زرتشت پیامیر ایران باستان***

25. کردار فريبکارانه و رياکاري‌هاي آنها از دروغ و خود ستايي سرچشمه گرفته‌است. از اين رو در سراسر گيتي به بدنامي شناخته مي‌شدند و مورد تنفرند.
***جملات قصار و زیبای زرتشت پیامیر ایران باستان***

26. شخص گناهکار و گمراه ممکن است چندي با کردار زشت خويش شهرت و آوازه‌اي به‌دست آورد ولي اي هستي بخش، تو از روي خرد و حکمت خويش همه چيز را آگاهي و نسبت به انگيزه هر کس داوري خواهي‌کرد. اي خداوند خرد به راستي در پرتو سروري آسماني تو بيگمان آيين جاوداني اشا (پارسايي) و راستي همه‌جا حکم‌فرما خواهدگشت.
***جملات قصار و زیبای زرتشت پیامیر ایران باستان***

27. آن‌گاه ترا مقدس شناختم اي مزدااهورا: هنگامي بود که ترا نخستين بار در کار آفرينش جهان ازلي ديدم. هنگامي بود که براي کردار و گفتار زشت، سزاي زشت و از براي کردار و گفتار نيک، پاداش نيک در روزهاي واپسين مقرر داشتي.
***جملات قصار و زیبای زرتشت پیامیر ایران باستان***

28. آن‌گاه ترا مقدس شناختم اي مزدااهورا: هنگامي بود که وهومن (فرشته نيک‌انديشي و خرد) به سوي من شتافت و از من پرسيد تو کيستي؟ پاسخ دادم منم زرتشت و تا به اندازه‌اي که تاب و توان دارم دشمن واقعي دروغ‌پرست و يار و ياور نيرومند دوستداران راستي خواهم بود و از اين راه است که به کشور جاوداني بي‌کران تو توانم رسيد و هميشه اين چنين ترا ستاينده و سرودگو خواهم بود اي مزدا.
***جملات قصار و زیبای زرتشت پیامیر ایران باستان***

29. آن‌گاه ترا مقدس شناختم اي مزدااهورا: هنگامي بود که وهومن به سوي من آمده و من نخستين بار از آيين تو تعليم يافتم. هرچند که رسالت من در ميان مردمان مايه رنج من باشد، اما به جا مي‌آورم زيرا تو آن را بهترين دانستي.
***جملات قصار و زیبای زرتشت پیامیر ایران باستان***

30. اي خداوند خرد- آسايش و خوشي‌هاي زندگي که بوده و هست و خواهد‌بود همه از تست، پروردگارا؛ از روي مهر و کرم خويش آنها را به ما ارزاني دار و از پرتو منش پاک و نيروي معنوي و راستي و درستي ما را با خوشبختي جاوداني همقرين ساز.
***جملات قصار و زیبای زرتشت پیامیر ایران باستان***

31. اي پروردگارا؛ براي برخورداري از شادماني و خوشبختي مرا توانايي ببخش تا با نيروي معنوي و منش پاک و مهرورزي به ديگران و دلي روشن به درک راستين تو نايل آيم.
***جملات قصار و زیبای زرتشت پیامیر ایران باستان***

32. اي مزدا؛ رفتار و گفتارنيک و پرستش بي ريايي که از پرتو آنها مردم از بخشايش جاوداني و پارسايي و نيروي معنوي و رسايي برخوردار مي‌گردند، همه را نخست به تو اي خداوند هستي‌بخش پيشکش مي‌کنيم.
***جملات قصار و زیبای زرتشت پیامیر ایران باستان***

33. پروردگارا؛ مرد نيک‌انديش و پارسايي که روانش با راستي همگام است تنها به تو مي‌انديشد و کردارنيک خود را به تو نياز مي‌کند. اي اهورامزدا بشود که نيايش‌کنان و سرود ستايش گويان به تو نزديک شويم.
***جملات قصار و زیبای زرتشت پیامیر ایران باستان***

34. ايدون من و روان آفرينش هر دو با احترام و دست‌هاي برافراشته اهورا مزدا را ستايش کرده و از او خواستاريم که هرگز به نيکوکاران و پارسايان و رهبر آنها گزندي نرسد و از هجوم دشمنان و بدکاران در امان باشند.
***جملات قصار و زیبای زرتشت پیامیر ایران باستان***

35. اي اهورا از آن تواست عشق و مهرورزي، از تواست خرد مينوي جهان آفرين، اي خداوند جان توبه بندگان خويش نيروي اختيار نيک و بد بخشيدي تا اين که راهي برگزينند که راهنماي دانا بدان گرويده و يا آن که رهبر ناراست و غير واقعي نشان داده‌است!
***جملات قصار و زیبای زرتشت پیامیر ایران باستان***

36. اي خداوند هنگامي که در روز ازل جسم و جان آفريدي و از منش خويش نيروي انديشيدن و خرد بخشيدي، زماني که به تن خاکي روان دميدي و به انسان نيروي کار کردن و سخن گفتن و رهبري کردن عنايت فرمودي، خواستي تا هر کسي به دلخواه خود با کمال آزادي راه زندگي خود را برگزيند.
***جملات قصار و زیبای زرتشت پیامیر ایران باستان***

37. دانا بايد از دانش خويش نادان را آگاه سازد، نشايد بيش از اين نادان گمراه بماند.
***جملات قصار و زیبای زرتشت پیامیر ایران باستان***

38. اي اهورا به روان جهان تاب و توانايي بخش، از راستي و پاک منشي نيرويي برانگيز که آشتي و آسايش در جهان برقرار شود. آري اي مزدا من دريافتم که آن را تواني برانگيخت.
***جملات قصار و زیبای زرتشت پیامیر ایران باستان***

39. کسي که پاسبان و نگهبان سعادت بشر است، کسي که هميشه بيدار و هوشيار، آفريدگان مزدا را پاسباني مي‌کند، کسي که خلق خدا را با ديده باز نگهباني مي‌کند، کسي که سراسر جهان را از تيرگي و ناآرامي با سلاح آخته پاسداري مي‌کند، مي‌ستاييم.
***جملات قصار و زیبای زرتشت پیامیر ایران باستان***

40. اي اهورامزدا من که زرتشت هستم از تو درخواست مي‌کنم که به من و روان آفرينش تاب و توانايي بخشي از پرتو راستي و پاک‌منشي بتوانيم آرامش و آسايش جهان را فراهم سازيم. (آن‌گاه روان آفرينش رهبري اشوزرتشت را پذيرفته گويد) بنابراين اي مزدا با خواسته‌ات خشنود و خورسندم و زرتشت را به عنوان شايسته‌ترين مرد به رهبري خود مي‌پذيرم.
***جملات قصار و زیبای زرتشت پیامیر ایران باستان***

41. آن‌گاه زرتشت مي‌گويد: اي مزدا به من نيروي راستي و پاک‌منشي و شجاعت روحي عطا فرما تا مردم جهان و انجمن موبدان مرا به آساني بپذيرند و جهانيان تعليم مرا دريابند. براي اين کار تنها چشم اميدم به ياري و پشتيباني توست.
***جملات قصار و زیبای زرتشت پیامیر ایران باستان***

42. با دست‌هاي برافراشته به سوي تو اي مزدا و با فروتني کامل پيش از همه چيز خواستارم که بهره‌اي از خرد مقدس خود را به من عطا فرمايي تا به همراهي درستي کردار و ضمير پاک بتوانم خوشبختي روان آفرينش (همه جهانيان) را فراهم سازم.
***جملات قصار و زیبای زرتشت پیامیر ایران باستان***

43. اي اهورامزدا بشود که با انديشه‌نيک به تو نزديک شوم و با پيروي از قانون اشا به ارزش‌هاي مادي و معنوي خود پي برم تا بدين‌وسيله دين‌داران را به سراي روشني و خرمي و زندگي نيک هر دو جهان رهبري کنم.
***جملات قصار و زیبای زرتشت پیامیر ایران باستان***

44. من اين سرودهاي ستايش خود را آن سان که پيش ازين کسي نسروده نثارت مي‌کنم اي اهورا – اي روان راستي و اي نيک‌انديش واقعي- از تو درخواست مي‌کنم تا در جهان نيروي فناناپذير معنوي تجلي نمايد. اينک که تو را با ستايش خود فرا‌مي‌خوانم بسويم شتاب و مرا از خوشبختي و کاميابي واقعي برخوردار ساز.
***جملات قصار و زیبای زرتشت پیامیر ایران باستان***

45. هنگامي که با منش پاک ترا با سرودهاي ستايش فرامي‌خوانم آگاهم که مرا براي رهبري روان مردم جهان گماشته‌اي و از پاداشي که تو اي مزدا اهورا براي کردار‌نيک مي‌بخشي خبر دارم و آماده‌ام تا زماني که مرا تاب و تواناييست به مردم بياموزم که به سوي راستي راه پويند.
***جملات قصار و زیبای زرتشت پیامیر ایران باستان***

46. اي مزدا به سوي من آي و مرا از بخشش منش پاک و راستي برخوردار ساز تا به وسيله آموزش آيين مقدست گمراهان و بدکاران را به راه راست رهبري کنم و بر دشمني بدخواهان چيره شوم.
***جملات قصار و زیبای زرتشت پیامیر ایران باستان***

47. اي اهورامزدا مبادا هرگز کار ناشايستي از من سرزند که مورد خشم تو قرار گيرم. اي راستي و اي اصل پاک منشي پيوسته مي کوشم تا تورا بستايم. اي کسي که آرزوهاي ما را بر مي‌آوري، تو را از ته دل درود مي‌گويم، چه مي‌دانم نمازي که از روي ايمان و اعتقاد کامل انجام شود به درگاهت پذيرفته خواهدشد، اي کسي که اميد بهشت ما به سوي تواست.
***جملات قصار و زیبای زرتشت پیامیر ایران باستان***

48. چون از راه نيايش درست مي‌توان به خدا که اصل راستي و پاک منشي است دست يافت، پس اي اهورامزدا با نيروي خرد و کلام خويش مرا آگاه فرما که در روز نخست اين آفرينش چگونه صورت هستي به خود گرفت.
***جملات قصار و زیبای زرتشت پیامیر ایران باستان***

49. اينک از براي کساني که خواستار شنيدن حقيقت هستند سخن مي‌گويم. اين گفتار از سوي اهورامزدا سرچشمه راستي و نيک‌انديشي است و هر که دانا و هواخواه راستي باشد بايد به آن گوش کند، زيرا تنها با پيروي آن مي‌توان به سراي درخشان فردوس راه يافت.
***جملات قصار و زیبای زرتشت پیامیر ایران باستان***

50. اي مردم گفتارنيک ديگران را بشنويد و با انديشه روشن در آن بنگريد و ميان نيک و بد را خود داوري کنيد. زيرا پيش از اين که فرصت از دست برود، هر مرد و زن بايد به شخصه راه خود را برگزينند. بشود که به ياري خرد اهورايي در گزينش راه نيک کامروا شد.
***جملات قصار و زیبای زرتشت پیامیر ایران باستان***

51. اي مزدا، هنگامي که تو را با نيروي خرد و انديشه ژرف جستجو کردم و با ديده دل به تو نگريستم، دريافتم که تويي سرآغاز و سرانجام همه چيز. تويي سرچشمه خرد و انديشه و تويي آفريننده راستي و تويي داور نيک همه کردار مردمان جهان.
***جملات قصار و زیبای زرتشت پیامیر ایران باستان***

52. کساني که از روي رسايي انديشه و کردارنيک خود به اهورامزدا گروند، از بخشش کمال واقعي و جاوداني و راستي و پاک منشي و نيروي معنوي برخوردار شوند. چنين کساني از دوستان و هواخواهان اهورا به شمار خواهند آمد.
***جملات قصار و زیبای زرتشت پیامیر ایران باستان***

53. اي مزدا هنگامي که در روز نخست با خرد خويش به کالبد ما جان بخشيدي و به ما نيروي انديشه و قوه تميز نيک از بد دادي، از آن روزها در تن خاکي ما جان و روان دميدي و به ما اراده و نيروي گفتار و کردار ارزاني داشتي، خواستي که هرکس بنا به اراده خود و با آزادي کامل راهي را که خود صلاح مي‌داند، برگزيند.
***جملات قصار و زیبای زرتشت پیامیر ایران باستان***

54. نيکي پاداش گزينندگان راه نيک و بدي پادافره گزينندگان راه بد است. از اين دو راه آن که نيک انديش و در پيشبرد نيکي کوشا است راه رستگاري را اختيار کند و آن کسي که بدانديش و کاهل و تن پرور است، راهي را بر مي‌گزيند که جز از رنج و سختي بهره‌اي نبرد.
***جملات قصار و زیبای زرتشت پیامیر ایران باستان***

55. اي اهورامزدا تويي آفريننده جهان مادي و خرد مينويي و تويي که به مردم جهان اختيار انتخاب راه نيک و بد دادي تا بنا به ميل خود يا به سوي رستگاري شتابند يا به گمراهي گرايند.
***جملات قصار و زیبای زرتشت پیامیر ایران باستان***

56. ما خواستاريم از زمره کساني باشيم که جهان را به سوي پيشرفت و آباداني و مردم را به سوي راستي و پارسايي رهنمايند. بشود که مزدا ما را ياري فرمايد تا با نيروي انديشه و دل (عقل و عاطفه) به سرچشمه دانايي پي بريم.
***جملات قصار و زیبای زرتشت پیامیر ایران باستان***

57. هنگامي که کيفر اهورايي براي گناهکاران فرا رسد و بدان به کيفر زشت خود رسند، جهان را نيروي پاک‌منشي فرا خواهد گرفت. آن‌گاه با پيروي راه ايزدي در پايان، بدي به دست نيکي شکست خواهد خورد و دروغ به بند راستي در خواهد آمد.
***جملات قصار و زیبای زرتشت پیامیر ایران باستان***

58. هنگامي که بدکرداران به سزاي زشت خود رسند، آن‌گاه از کردار خود پشيمان مي‌شوند و انديشه و دل آنان به سوي نيکي خواهد گراييد. آن‌گاه اشا و خرد پاک به ياري آنان مي‌شتابد و در پيمودن راه درست به آنان کمک خواهند کرد.
***جملات قصار و زیبای زرتشت پیامیر ایران باستان***

59. اي مردم اگر از قانون ازلي که مزدا برقرار داشته آگاه مي‌شديد و از خوشي و پاداش نيک راستي و رنج و پادافراه زشت کژي در اين جهان و سراي ديگر باخير مي‌شديد، آن‌گاه کاري مي‌کرديد که هميشه روزگارتان به خوشي بگذرد.
***جملات قصار و زیبای زرتشت پیامیر ایران باستان***

60. از آن‌جايي که برگزيدن بهترين راه براي مردم کار دشواريست، من که زرتشت هستم براي رهبري شما برگزيده شده‌ام. رهبري که اهورامزدا گواه راستي و درستي گفتار اوست. باشد که همه برابر آيين مقدس مزدا زندگي کنيم.
***جملات قصار و زیبای زرتشت پیامیر ایران باستان***

61. روان آفرينش ( يا روح مردمان جهان ) پيش از پيدايش اشوزرتشت از خرابي وضع جهان به درگاه خداوند به دادخواهي برخاسته گفت: پروردگارا براي چه مرا آفريدي؟ چرا به من پيکر هستي بخشيدي ؟ ستم و ستيزه و خشم و زور مرا به ستوه در آورده و براي من به جز تو پشت و پناهي نيست. از تو درخواست مي‌کنم که برايم نجات بخشي فرستي تا زندگاني آسوده و خرمي‌به من بخشد.
***جملات قصار و زیبای زرتشت پیامیر ایران باستان***

62. اي مزدا؛ تو خود از همه بهتر مي‌داني که در گذشته چه کارهاي ناشايستي از بدکاران و هواخواهان آنان سرزده است يا در آينده سرخواهد زد. پس براي اين ماموريت بزرگ، يعني رستگاري مردمان، اراده تو برهر که تعلق گيرد بدان خشنود و خرسندم .
***جملات قصار و زیبای زرتشت پیامیر ایران باستان***

63. بنابراين من که روان آفرينش هستم با دست هاي برافراشته از تو خواستارم که مبادا هرگز نيکوکاران دچار رنج و آزار شوند و به پارسايان و کارگران درست کار از سوي بدخواهان رنج و آسيب رسد، يا بر آن ها چيره شوند.
***جملات قصار و زیبای زرتشت پیامیر ایران باستان***

64. آنگاه اهورامزدا که همه چيز را از خرد خويش در مي‌يابد، خطاب به روان آفرينش گفت. چون تو درخواست نجات دهنده اي کرده اي که مردم گيتي را وا دارد تا از روي قانون داد و راستي رفتار کنند، ازين روي من فره وهر زرتشت را براي رهبري جهان بر مي‌گزينم.
***جملات قصار و زیبای زرتشت پیامیر ایران باستان***

65. پس مزداي پاک کلام الهام بخش خود را به صورت سرودهاي اوستايي که فرمان هايش سراسر بر راستي و درستي استوار است، از براي رستگاري جهانيان به زرتشت سپرد و او را مامور رهبري مردم جهان ساخت.( آنگاه روان آفرينش پرسيد) پس اي اهورامزدا چنين رهبر نيک منش را چه وقت براي رستگاري من خواهي فرستاد؟
***جملات قصار و زیبای زرتشت پیامیر ایران باستان***

66. ( اهورامزدا پاسخ مي‌دهد) يگانه کسي که آيين مقدس را پيروي کرده و انديشه راستين خواهد گستراند، زرتشت اسپنتمان است. پس براي پيشبرد کارش ما به او زباني سخنور و گفتاري دلپذير خواهيم بخشيد.
***جملات قصار و زیبای زرتشت پیامیر ایران باستان***

67. آنگاه زرتشت گويد: اي مزدا به من نيروي راستي و پاک منشي و شجاعت روحي عطا فرما تا مردم جهان و انجمن موبدان مرا به آساني بپذيرند و جهانيان تعليم مرا دريابند . براي اين کار تنها چشم اميدم به ياري و پشتيباني توست.
***جملات قصار و زیبای زرتشت پیامیر ایران باستان***

68. بنابراين از همان آغاز هر کسي خواه طرفدار راستي يا دروغ، خواه دانا يا نادان بنابر نداي دل و انديشه خود عقيده خود را ابراز و آشکار مي‌سازد؛ ولي در عين حال خرد مقدس پيوسته آماده است تا آنان را که در انتخاب راه سرگردان و در شک و ترديدند ، راهنمايي کند.
***جملات قصار و زیبای زرتشت پیامیر ایران باستان***

69. اهورامزدا از هر کار آشکار و نهان مردم آگاهست ؛ گناهان کوچک و بزرگ همه را با ديده‌گان روشن‌بين خود مي‌بيند و پيوسته‌همه کارها را برابر قانون ابدي خويش پاداش و جزا مي‌دهد.
***جملات قصار و زیبای زرتشت پیامیر ایران باستان***

70. تنها اهورامزداست که کيفر کارهاي مردم را در گذشته و حال و آينده به درستي خواهد داد. چه او براي هرکار نيک يا بدي پاداش و سزايي مقرر داشته است و حساب همه کارها را در روز واپسين منظور خواهد داشت.
***جملات قصار و زیبای زرتشت پیامیر ایران باستان***

مطالب مرتبط با جملات قصار از زرتشت پیامیر ایران باستان