مکاشفات متاهلانه

مکاشفات متاهلانه,مکاشفات متاهلانه عیان کرده است که مرد را در قبال همسر چند مرتبت است : مرتبت اول :\\"زن علیل \\":مرد از معاضدت باهمسر ناتوان است وهر آنچه همسر گوید به اجبار همان کند

مکاشفات متاهلانه

 مکاشفات متاهلانه

مکاشفات متاهلانه عیان کرده است که مرد را در قبال همسر چند مرتبت است :
مرتبت اول :"زن علیل ":مرد از معاضدت باهمسر ناتوان است وهر آنچه همسر گوید به اجبار همان کند.
مرتبت دوم :"زن ذلیل ":هر آنچه همسر گوید، مرد به گوش جان نیوشد.
مرتبت سوم:"زن خلیل ":دوست بدارد هر آنچه همسر دوست دارد ودیگر هیچ.
مرتبت چهارم :"زن رحیل ":هر گاه همسر آهنگ سفر کند، مرد هروله کنان در پی او رود.
مرتبت پنجم :"زن شهید ":مرد به  مقام شهود رسیده باشد و جز همسر نبیند وجز همسر نخواهد وهرآنچه همسر خواهد همان کند، آنچه پزد، خورد؛آنچه دوزد،پوشد؛ودم برنیاورد  واین مرتبتی بس عظیم است.
از کتاب "همسر خواری " اثر "صدرالمتاهلین ذلیل آبادی "

منبع: http://www.100k.ir/

مطالب مرتبط با مکاشفات متاهلانه