داستان های خواندنی جالب - برترین ها - 4

داستان های خواندنی جالب - برترین ها - 4,داستان های کوتاه و خواندنی، جالب و مفید - داستان های کوتاه و خواندنی، جالب و دیدنی، زیبا و دلنشین، و آموزنده و مفید همه چیز از سراسر وب.

مکاشفات متاهلانه

 مکاشفات متاهلانه

مکاشفات متاهلانه عیان کرده است که مرد را در قبال همسر چند مرتبت است :
مرتبت اول :"زن علیل ":مرد از معاضدت باهمسر ناتوان است وهر آنچه همسر گوید به اجبار همان کند.
مرتبت دوم :"زن ذلیل ":هر آنچه همسر گوید، مرد به گوش جان نیوشد.
مرتبت سوم:"زن خلیل ":دوست بدارد هر آنچه همسر دوست دارد ودیگر هیچ.
مرتبت چهارم :"زن رحیل ":هر گاه همسر آهنگ سفر کند، مرد هروله کنان در پی او رود.
مرتبت پنجم :"زن شهید ":مرد به  مقام شهود رسیده باشد و جز همسر نبیند وجز همسر نخواهد وهرآنچه همسر خواهد همان کند، آنچه پزد، خورد؛آنچه دوزد،پوشد؛ودم برنیاورد  واین مرتبتی بس عظیم است.
از کتاب "همسر خواری " اثر "صدرالمتاهلین ذلیل آبادی "

منبع: http://www.100k.ir/

در حیرتم از خلقت آب

فروغ فرخزاد,داستان پند آموز ,داستان حکمت آموز

در حیرتم از خلقت آب،اگر با درخت همنشین شود، آنرا شکوفا میکند.اگر با اتش تماس بگیرد، آنرا خاموش میکند.اگر با ناپاکی ها برخورد کند، آنرا تمیز میکند.اگر با آرد هم آغوش شود، آنرا اماده طبخ میکند.اگر با خورشید متفق شود، رنگین کمان ایجاد میشود.ولی اگر تنها بماند، رفته رفته گند اب میگردد.دل ما نیز بسان آب است، وقتی با دیگران است زنده و تاثیر پذیر است،و در تنهایی مرده وگرفته است.پس بیاییم با، "باهم" بودن دلهایمان را زنده و سرحال نگهداریم...

فروغ فرخزاد

منبع: http://www.100k.ir/

صفحات داستان های خواندنی جالب - برترین ها - 4


تعداد صفحات : 11