فال انبیا - حضرت یعقوب (ع)

فال انبیا - حضرت یعقوب (ع),حضرت یعقوب (ع)=ای صاحب فال ،از جنگ و جدال و نزاع فامیلی بر حذر باش كه احتمال دارد عضوی از اعضای بدن تو نقصان پذیرد كه به كرم و لطف كردگار بزودی بهبود مییابد و..

فال انبیا - حضرت یعقوب (ع)

فال یکی از کارهای سرگرم کننده ای است که اغلب افراد اوقات فراغت خود را به آن می پیردازند.

فال انبیا

حضرت یعقوب (ع)

ای صاحب فال ،از جنگ و جدال و نزاع فامیلی بر حذر باش كه احتمال دارد عضوی از اعضای بدن تو نقصان پذیرد كه به كرم و لطف كردگار بزودی بهبود مییابد و اگر گم كرده یا مسافری داری و از آن خبر نداری ،خبر خوشی به تو میرسد و ترا از نگرانیها نجات خواهد داد،پس شكر خدای را بجای آر و از انفاق به مستحق دریغ نكن تا پیوسته سالم و سلامت باشی، انشاء الله


سوره مباركه حمد را خوانده و آنچه را  مایلید قصد و نیت کنید و اشاره اي فرمائيد.

فال انبیا