خواب تعبیر معبران

خواب تعبیر معبران,خواب های بد برای حضرت زهرا نیز اتفاق افتاده در ادامه مطلب با ما همراه باشید روزی حضرت زهرا علیه السلام در خوابب بد که به دستور پیامبر اکرم و همراه همسر و دو فرزندش از مدینه بیرون رفتند و ... سپس گوسف

تعبیر خواب مار

خواب های بد برای حضرت زهرا نیز اتفاق افتاده در ادامه مطلب با ما همراه باشید

روزی حضرت زهرا علیه السلام در خوابب بد که به دستور پیامبر اکرم و همراه همسر و دو فرزندش از مدینه بیرون رفتند و ... سپس گوسفندی را ذبح کردند، از آن تناول فرمودند و همگی از دنیا رفتند. فردای آن روز، همان جریان هایی در خواب دیده بود تک به تک اتفاق افتاد و موجب ناراحتی و اندوه آن حضرت گشت تا آن جا که گوسفند ذبح شد و زمان خوردن آن رسید حضرت فاطمه به گوشه ای رفت و گریست.پیامبر خدا موضوع را از آن حضرت پرسید سپس از جاى خود برخاست و بعد از این كه دو ركعت نماز خواندند با خداى خود در این باره به مناجات پرداختند، آنگاه جبرئیل نازل شد و گفت: یا محمّد یک شیطان وجود دارد كه او را ذهار می گویند، او باعث این خواب وحشتناک فاطمه شده، او مؤمنین را اذیت می کند و دچار خواب هاى وحشتناک و ناراحت کننده می كند.

رسول خدا فرمود: تا آن شیطان را بیا آورد و به او گفت: تو فاطمه را دچار چنین ‏خوابى كردی!؟ گفت: بله، پیغمبر خدا ضربه ای بر سر او زد و آب دهان به او ریخت و به فاطمه فرمود: سخن او را بشنو و بدان كه مشکلی نیست.

منبع :زندگینامه حضرت زهرا، آیت الله قزوینی

آنگاه جبرئیل به حضرت محمّد (ص) گفت: هر گاه تو یا یكى از مؤمنین خوابى ترسناک دیدید بگویید:

(اعوذ بما عاذت به ملائكة اللَّه المقربون و انبیائه المرسلون و عباده الصالحون من شر ما رئیت و من رؤیاى)

و سپس سوره حمد و سوره قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ و سوره قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ و سوره قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ را بخوانید و سه مرتبه آب دهان به طرف چپ خود بیاندازید اگر این كار را انجام دهید ضررى از خواب متوجه شما نمی شود.

هم چنین بهتر است صدقه دهید.

نکته: تعریف کردن خواب بد برای دیگران در حالت کلی خوب نمی باشد. علم تعبیر خواب علمی نمی باشد که کسی آن را بدست آورد همیشه معتبر ترین تعبیر خواب، توسط انسان های برگزیده ای بودند است که علم تعبیر خواب را از طرف خداوند متعال به ایشان عطا شده است اما از بابت دانستن حدس افرادی که اندکی توانایی دارند نیز، بهتر است از تعریف کردن خواب بد پرهیز کنیم.

قالَ یا بُنَیَّ لا تَقْصُصْ رُؤْیاكَ عَلى‏ إِخْوَتِكَ فَیَكیدُوا لَكَ كَیْداً إِنَّ الشَّیْطانَ لِلْإِنْسانِ عَدُوٌّ مُبینٌ (یوسف/ آیه 5):

گفت: فرزندم! خواب خود را براى برادران خود نقل نكن كه در كار تو نیرنگ خواهند كرد زیرا شیطان براى انسان دشمنى آشكار است.

تعبیر خواب مار

مار،خطر یا دشمن خانگی است. خطری که بدون اطلاع قبلی و بی آنکه انتظارش را داشته باشید و حدس بزنید چه می شود و چه کسی در کمین شماست به سراغتان می آید و دشمنی است زیبا و قشنگ و خوش نقش و نگار و دل فریب که که زیر سر یا در خانه شما هست و از وجودش بی اطلاع عید اما این دشمن اگر فرصت بیابد نیش زهر آلود خودش را در تن شما فرو می برد. برخی نوشته اند، مار ثروت است و دارائی نهفته و موجود که در این مورد نیز شما از وجودش بی خبرید. این تعبیر از آنجا ریشه می گیرد که در افسانه ها گفته اند و خوانده ایم که دفائن و خزائن گنجینه های نهفته در زیر خاک و ویرانه های قصور کهن و باستانی را مارها و اژدها و افعی ها حراست و پاسداری می کنند و چون این باور در اعماق ذهن ما هست دیدن مار می تواند به پول اندوخته و نهفته اشاره ای باشد که ما از وجودش بی اطلاع هستیم.گفتم که مار دشمنی است زیبا و خوش نقش و نگار و دل فریب و آرام که بی صدا می آید و زهرش را می ریزد و می رود. چنین موجودی می تواند یک زن زیبا نیز باشد. زنی که در عین دولت داشتن خطرناک است و در عین خطرناک بودن دوست داشتنی است. در خواب خیره نگریستن به چشم مار را میمون ندانسته اند. چندین حیوان و جانور هستند که در خواب به چشم آنها خیره شدن خوب نیست از آن جمله است مار. اگر دیدید ماری را کشتید بر دشمنی پیروز می شوید ولی به زودی ندامت و پشیمانی به سراغ شما می آید.

محمدبن سیرین گوید: دیدن مار به خواب ، دلیل دشمنی پنهان بود. اگر مار را در خانه بیند، دلیل دشمنی خانگی بود. اگر در صحرا بیند دشمنی بیگانه است. اگر بیند که با مار جنگ کرد، دلیل است با دشمن خصومت کند. اگر بیند که مار بر وی خیره شد، دلیل است که دشمن بر وی غالب گردد. اگر خود را خیره بیند دشمن را قهر کند. اگر بیند که گوشت مار خورد، دلیل شاهی است. اگر بیند که مار به دو پاره کرد، دلیل است که مال دشمن خورد. اگر بیند که ماری مرده، دلیل که آفتی از وی رفع شود. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که ماری سفید بگرفت، دلیل بزرگی بود. اگر بیند که مار از وی بگریخت، دلیل ضعفِ دشمن است. اگر ماران سیاه بیند، دلیل است دشمن بسیار بود. اگر مار را سبز بیند، دلیل است که دشمن او زاهد و صالح بود. اگر زرد بیند، دلیل است دشمن او بیمارگونه بود. اگر مار را سرخ بیند، دلیل است دشمن او معاشر است. اگر بیند که ماران بسیار پیش او جمع شدند، دلیل است خویشان دشمن او باشند. جابرمغربی گوید: اگر کسی بیند که از سوراخ دهان یا بینی یا گوش یا ذکر یا مقعد او ماری بیرون آمد، دلیل که فرزند دشمن او است. اگر بیند که مار را بگرفت و گزندی به وی نرسید، دلیل است که بزرگی یابد و بر دشمن غالب شود و مقصودش حاصل شود. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن مار درخواب ده وجه است. اول: دشمن پنهان. دوم: زندگانی. سوم: سلامتی. چهارم: پادشاهی. پنجم: سپه سالاری. ششم: دولت، هفتم: زن. هشتم: مراد. نهم: پسر. دهم: سیلاب.

منابع:http://tabirkhab.akairan.com